ReadyPlanet.com

 หน้ารวมกระทู้ > โรคมะเร็ง - กระดูก

โรคมะเร็ง - กระดูก


เมื่อมะเร็งลามไปที่กระดูก

 

ในปัจจุบัน โรคมะเร็งนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย ที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยในแต่ละปีพบว่า มีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นในประเทศไทยมากกว่า 190,000 ราย และยังพบว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยที่สำคัญในลำดับต้น ๆ อีกด้วย
       
มะเร็งกระดูกนับว่าเป็นมะเร็งที่มีความสำคัญชนิดหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งเราสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ มะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิ และมะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิ โดยมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิเกิดจากความผิดปกติภายในเซลล์ของกระดูกเอง ในขณะที่มะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมินั้น เกิดจากการแพร่กระจายของมะเร็งชนิดอื่นมาที่กระดูก

       
มะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิ จัดได้ว่าเป็นมะเร็งที่พบได้น้อย สำหรับประเทศไทยจะมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 1,000 รายหรือประมาณ 1% ของผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในประเทศ โดยมีชนิดแตกต่างกันมากกว่า 20 ชนิด เราสามารถพบมะเร็งกระดูกได้ในผู้ป่วยทุกช่วงอายุ ซึ่งในแต่ละช่วงอายุจะพบชนิดของมะเร็งที่แตกต่างกันออกไป เช่น มะเร็งกระดูกชนิดออสทีโอซาโคม่า (osteosarcoma) พบได้บ่อยในช่วงอายุ 10–20 ปี ส่วนเนื้องอกไขกระดูก (myeloma) พบได้ในช่วงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรคที่ชัดเจน แต่จากข้อมูลของการวิจัยเชื่อว่า เกิดจากความผิดปกติในยีนของผู้ป่วยเอง โดยมีปัจจัยเสี่ยง เช่น การได้รับรังสีหรือสารเคมี เป็นต้น สำหรับความผิดปกติทางพันธุกรรมนั้น เกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยบางรายเท่านั้น

       
ผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิส่วนใหญ่มักมีอาการปวด โดยจะมีอาการปวดอยู่ตลอดเวลา ปวดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อระยะเวลาผ่านไป และมักมีอาการที่รุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืน อาจพบร่วมกันกับการมีก้อนโตขึ้นผิดสังเกตตามร่างกายหรือมีกระดูกหักง่ายกว่าปกติ โดยไม่มีสาเหตุที่เหมาะสม นอกจากนี้อาจมีอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วได้
       
สำหรับการวินิจฉัยโรคมะเร็งกระดูกนั้น จะใช้วิธีดูภาพรังสีร่วมกับการตัดเนื้อออกตรวจ โดยในขณะนี้ยังไม่มีการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการใดที่สามารถใช้ตรวจหามะเร็งตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นได้ นอกจากนี้มะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิยังสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น ปอด เป็นต้น ฉะนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจภาพรังสีของปอดและกระดูกในบริเวณอื่นร่วมด้วยเพื่อให้ทราบถึงระยะของโรคเพิ่มเติม
       
การรักษามะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิมีเป้าหมายหลัก คือ การรักษาชีวิตผู้ป่วยไว้ โดยพยายามทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตภายหลังการรักษาที่ดี สำหรับวิธีการรักษาที่ดีที่สุดคือ การรักษาชนิดสหสาขา หมายถึงการรักษาโดยใช้วิธีการรักษาหลายอย่างร่วมกัน โดยต้องอาศัยแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ด้านโรคมะเร็งในหลายสาขา เช่น การผ่าตัด เคมีบำบัด รังสีรักษา เป็นต้น ในปัจจุบันมีการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ไปมาก ทำให้แพทย์สามารถผ่าตัดเฉพาะกระดูกส่วนที่เป็นมะเร็งออกได้ ในกรณีที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นและยังไม่มีการลุกลามไปสู่อวัยวะที่สำคัญ ทั้งนี้ จะทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตภายหลังการรักษาที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมาก
       
ส่วน มะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิ เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยกว่ามะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิมาก โดยประมาณการในประเทศไทยพบจำนวนผู้ป่วยรายใหม่มากกว่า 20,000 รายต่อปี โดยมะเร็งที่มักแพร่กระจายมาที่กระดูกได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งไต และมะเร็งต่อมไทรอยด์ โดยส่วนใหญ่มักพบในระยะท้ายของโรค
       
อาการแรกเริ่มส่วนใหญ่ มักมีอาการปวดนำมาก่อนในบริเวณที่มะเร็งแพร่กระจายมา โดยจะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับอาการปวดของมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิ และอาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วยได้ เช่น กระดูกหัก อาการชาและอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ รวมถึงมีก้อนผิดปกติ โดยผู้ป่วยบางรายอาจไม่มีอาการของโรคมะเร็งนำมาก่อน สำหรับการวินิจฉัยโรคจะใช้ภาพรังสี การสแกนกระดูก รวมทั้งการตัดเนื้อออกเพื่อทำการตรวจ

       
การรักษามะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมินั้น มีเป้าหมายของการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในระหว่างการรักษาโรค เช่น ลดอาการปวดที่เกิดจากมะเร็ง การผ่าตัดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาเดินหรือช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งต้องอาศัยการรักษาหลายวิธีการร่วมกัน เช่นเดียวกันกับมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิ
               
       
มะเร็งกระดูกนับได้ว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงของโรคสูงกว่ามะเร็งชนิดอื่นอีกหลายชนิด นอกจากจะเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วแล้ว ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักเสียชีวิตลงในเวลาอันสั้น หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอย่างทันท่วงที แต่ในทางตรงกันข้ามหากผู้ป่วยได้รับดูแลรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นของโรคและยังไม่มีการแพร่กระจายของมะเร็งไปที่อวัยวะอื่น จะทำผู้ป่วยมีโอกาสที่จะรอดชีวิตสูงขึ้นรวมทั้งมีคุณภาพชีวิตภายหลังการรักษาที่ดีมาก

       
เนื่องด้วยปัจจุบันยังไม่มีวิธีการตรวจหามะเร็งกระดูกตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น จึงต้องอาศัยความสงสัยของแพทย์และการติดตามสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด จึงจะสามารถตรวจพบโรคมะเร็งชนิดระยะเริ่ม  ต้นได้.


นายแพทย์อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง
หัวหน้าหน่วยเนื้องอกกระดูก ภาควิชาออร์โรปิดิคส์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- - - - - - - - - - - - - - - - - -              

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.waddeeja.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

1010520714

 ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2009-10-10 07:14:21 IP : 124.121.138.89


[1]

ความเห็นที่ 1 (3065964)

อ่านวันนี้.....ความรู้ก็ได้วันนี้..... 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -              

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.waddeeja.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

2010520734

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-10-20 07:34:13 IP : 124.121.136.206


ความเห็นที่ 2 (3128996)

มะเร็งเต้านม ศัตรูของสตรี

มะเร็งเต้านม โรคเฉพาะของสตรีที่พบบ่อยเป็นอันดับสองรองลงมาจากมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งในสองตำแหน่งนี้เมื่อรวมกันแล้วจะเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของสตรีที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป

ศ.นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลเวชธานี กล่าวว่า โรคนี้เป็นโรคที่ทำลายชีวิตคุณแม่บ้านและสาวใหญ่ปีหนึ่งเป็นจำนวนไม่น้อย แต่อาจป้องกันได้ ถ้าหากท่านทั้งหลายรู้จักวิธีตรวจเต้านมที่ถูกต้องด้วยตนเอง ผู้ที่คลำพบก้อนที่เต้านมของตนเองขนาดโต 1.5 ซม.ได้ และมาพบแพทย์ทันที แพทย์จะรักษาให้หายขาดได้ถึงร้อยละ 90 โดยมากผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มาพบแพทย์ จะคลำพบก้อนด้วยตนเองแล้ว แต่อายจึงไม่กล้ามาพบแพทย์เสียแต่เนิ่นๆ จึงน่าเสียดายที่มักจะได้รับการรักษาสายเกินไป

ศ.น.พ.วิศิษฏ์ กล่าวเตือนว่าอย่ารอจนมีอาการ เพราะนั่นแสดงว่าเป็นมากแล้ว สตรีอายุ 40 ปีขึ้นไป ถ้ามีก้อนในเต้านมควรจะสงสัยไว้ก่อน รีบไปปรึกษาแพทย์ด่วนเพราะมีวิธีการตรวจ ซึ่งจะทำให้ทราบผลได้แน่นอนแม่นยำ เช่น การตรวจเต้านมด้วยเครื่อง Mammogram เป็นต้น
การตรวจด้วยเครื่อง
Mammogram
นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ชำนาญในการตรวจคลำด้วยตนเอง หรือผู้ที่ตรวจคลำด้วยตนเองแล้วไม่พบ แต่รู้สึกว่ามีความผิดปกติบริเวณเต้านม หรือผู้ที่ต้องการความมั่นใจว่าตนเองไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมอย่างแน่นอน เพราะเครื่องนี้มีคุณสมบัติพิเศษในการตรวจหาก้อนเนื้อผิดปกติ บริเวณเต้านมได้อย่างละเอียด แม้ก้อนเนื้อที่ผิดปกตินั้นจะมีขนาดเล็กมากก็ตาม

วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง


การตรวจเต้านมจะอาศัยการดู และการคลำเป็นสำคัญโดยเปรียบเทียบระหว่างเต้านม
  2 ข้าง ถ้าข้างหนึ่งแตกต่างจากอีกข้างหนึ่ง ท่านต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ แค่นี้ก็สามารถตรวจพบมะเร็งในระยะเริ่มแรกของเต้านมได้ง่ายขึ้นด้วยตัวเอง

แต่อย่าเข้าใจผิดว่ามะเร็งของเต้านมจะทำให้เต้านมข้างนั้นใหญ่กว่าอีกข้างหนึ่ง บางชนิดอาจทำให้เต้านมหด แข็งตัว เล็กหรือแบนลงก็ได้

ผู้ป่วยหลายท่านมีความชำนาญมาก มาพบแพทย์ตั้งแต่คลำได้เป็นเม็ดในเต้านมขนาดเล็กกว่าปลายนิ้วก้อย ซึ่งบางครั้งแพทย์เองยังคลำไม่ได้ ต้องให้ผู้ป่วยช่วยชี้บอก บางท่านคลำพบเองขณะอาบน้ำ บางครั้งพบขณะทาแป้ง ถ้าท่านสละเวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อการตรวจอย่างตั้งใจด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือน ก็อาจพบการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจริงๆ ถ้าพบว่าเป็นมะเร็งก็จะได้ให้การรักษาให้หายขาดได้ทันท่วงที

ปกติเต้านมจะมีรูปร่างกลมรีรูปไข่ มีส่วนเล็กยื่นเอียงไปทางรักแร้ 2 ข้าง เรียกว่าส่วนหางของเต้านม โดยปกติเต้านมทั้ง 2 ข้างจะมีขนาดเท่ากัน มีส่วนนูนส่วนโค้งเหมือนกัน หัวนมก็อยู่ในระดับเดียวกัน ผิวหนังที่คลุมอยู่ก็มีสีสัน ความตึงเต่ง สภาพ ความยืดหยุ่น และการกระเพื่อมเหมือนกัน ซึ่งทุกท่านจะสังเกตลักษณะประจำได้ เมื่อมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นก็จะสังเกตเห็นทันที เช่น บางส่วนของเต้านมนูนขึ้นมากกว่าอีกข้างหนึ่ง

มะเร็งเต้านม ส่วนมากจะพบที่ส่วนบนด้านนอกของเต้านมบ่อยกว่าส่วนอื่น จึงควรสังเกตบริเวณนี้ให้ถี่ถ้วนพิเศษ ถ้ามีการนูนเต่งขึ้นมาผิดปกติก็อาจแสดงว่ามีก้อนอยู่ภายใน ตรงข้ามกับรอยนูนก็คือรอยบุ๋มเข้าไป มักเห็นได้บ่อยในส่วนนอกและส่วนล่างของเต้านม

อีกท่าหนึ่งซึ่งจะช่วยในการตรวจด้วยตนเองได้ คือ นั่งเอนตัวมาข้างหน้าให้เต้านมห้อยลง ให้สังเกตว่ามีการเหนี่ยวรั้งเป็นรอยบุ๋มหรือไม่ หรือมีการถ่วงนูนสูงต่ำกว่า เพราะมีก้อนนูนภายในเต้านมข้างใดข้างหนึ่งหรือไม่

นอกจากการตรวจด้วยการดู ทั้งโดยการดูตรงๆ และอาศัยดูภาพสะท้อนในกระจกเงาแล้ว เพื่อความแน่นอนยิ่งขึ้น ควรตรวจโดยการคลำด้วยตนเองประกอบกันด้วย

วิธีการตรวจด้วยมือแบบง่ายๆ


การตรวจเต้านมด้วยตนเองแบบง่ายๆ มี 2 วิธีคือ การตรวจแบบวนเป็นวง และการตรวจแบบแบ่งเป็นตาราง สามารถใช้วิธีใดก็ได้ตามสะดวก

1.     การตรวจแบบวนเป็นวง ( Spiral method ) เริ่มตรวจจากด้านบนของเต้านม โดยมือวนเป็นวงใหญ่ไปให้ทั่วรอบๆ เต้านม เพื่อตรวจดูว่ามีก้อนผิดปกติหรือเนื้อแข็งๆ หรือไม่ จากนั้นวนมือให้เป็นวงเล็กลงไปเรื่อยๆ อย่างน้อย 3 วง จนถึงหัวนม ทำเช่นนี้ 2 ครั้ง ครั้งแรกลูบเบาๆ และอีกครั้งกดให้แรงขึ้น

2.     การตรวจแบบแบ่งเป็นตาราง ( Grid method ) เป็นการตรวจเต้านม โดยแบ่งพื้นที่จากบริเวณกระดูกไหปลาร้าไปยังส่วนใต้เต้านม และจากรักแร้ไปยังกระดูกอก เป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆ ในแต่ละช่องนั้นให้ใช้มือวนเป็นวงแบบก้นหอย โดยลูบเบาๆ ก่อน และกดให้แรงขึ้นอีกครั้ง เลื่อนมือทำเช่นเดิมในช่องถัดไป ค่อยๆ ทำไปเรื่อยๆ จนกระทั่งตรวจทั่วเต้านม

สัญญาณอันตราย 7 ประการของโรคมะเร็ง

1.     แผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผลในปากที่หายช้า

2.     มีเลือดหรือสิ่งผิดปกติไหลออกจากทวารหนึ่งทวารใดของร่างกาย

3.     ก้อนที่ไม่เจ็บปวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก้อนในเต้านม ในปาก หรือบริเวณต่อมน้ำเหลืองทั่วไป

4.     รู้สึกเจ็บคอคล้ายก้างติดคอ หรือเสียงแหบไป หรือไอบ่อยๆ

5.     อาหารไม่ย่อย ท้องอืด น้ำหนักตัวลด หรือกลืนลำบาก

6.     มีการเปลี่ยนแปลงในการถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะผิดปกติ

7.     หูด หรือไฝโตขึ้น หรือเปลี่ยนสีผิดปกติ

ทางที่ดีที่สุดเมื่อตรวจพบความผิดปกติ อย่าปล่อยทิ้งไว้ควรให้แพทย์ตรวจดูเพื่อความแน่ใจ ซึ่งจะสามารถรักษาได้ทันท่วงที
เครื่องเอกซเรย์เต้านม (
Mammogram)

เครื่องเอกซเรย์เต้านม มีคุณสมบัติในการตรวจหามะเร็งเต้านม หรือสิ่งผิดปกติที่กเดกับเต้านม โดยสามารถตรวจได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก ซึ่งไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยตนเองหรือโดยวิธีอื่น เครื่องนี้จะแสดงรายละเอียดต่างๆ ได้ชัดเจน แม้ว่าสิ่งผิดปกตินั้นจะมีขนาดเล็กเท่าหัวเข็มหมุดก็ตาม


การเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่อง
Mammogram เป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะตรวจหามะเร็ง หรือ เนื้อร้ายได้ผลดีที่สุด
ในกรณีทำ
Mammogram แล้วพบความผิดปกติ จำเป็นต้องทำการวินิจฉัยเพิ่มเติมด้วยเครื่อง Ultrasound ต่อไป

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.waddeeja.com

Tel.02-990-0331

1611521755

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-11-16 17:55:35 IP : 124.121.142.206


ความเห็นที่ 3 (3133380)

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11587 มติชนรายวัน


K-RAS Mutation Test ถอดรหัสยีนเฉพาะบุคคล รักษามะเร็งลำไส้

คอลัมน์ รู้ทันโรคมะเร็ง

ข้อมูล บริษ้ท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด


โรคมะเร็งลำไส้ ถือได้ว่าเป็นภัยคุกคามชีวิตประชากรโลกที่น่ากลัวอยู่ในอันดับต้นๆ จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าผู้ป่วยเสียชีวิตจากมะเร็งชนิดนี้มากกว่า 677,000 คนต่อปี เป็นอันดับ 3 ของโรคมะเร็งทั้งหมด ในประเทศไทยพบอัตราการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 5,000 ราย โดยกลไกของการเกิดเซลล์มะเร็ง จะเกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์อย่างไร้การควบคุม และทำให้เซลล์เกิดการแบ่งตัวอย่างต่อเนื่อง เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้ว การรักษาก็ขึ้นอยู่กับระยะของโรค ในระยะเริ่มต้นส่วนมากจะผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออก ตามด้วยการให้เคมีบำบัดหรือการฉายรังสี ซึ่งที่ผ่านมาปรากฏว่าผลการรักษาได้ผลดีบ้างไม่ได้ผลบ้าง

ที่เป็นเช่นนั้น เพราะการใช้ยารักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะลุกลามนั้นมีหลายแบบ ก่อนที่แพทย์จะเลือกรักษาผู้ป่วยด้วยยาสูตรใด แพทย์จะต้องประเมินผลการรักษาหรือผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าจากพื้นฐาน ข้อมูลด้านการตรวจต่างๆ

ที่อ้างอิงได้ ในปัจจุบันได้มีการพัฒนานวัตกรรมการรักษาเฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง และช่วยหยุดการเติบโตของเนื้อร้ายได้ (Targeted therapy) โดยยาดังกล่าวเรียกว่า anti-EGFR monoclonal antibody therapy เช่น ยา Cetuximab และยา Panitumumab

อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาการใช้ยา anti-EGFR monoclonal antibody therapy รักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ จะได้ผลการรักษาดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของยีน K-RAS โดยพบว่าผู้ป่วยที่มียีน K-RAS ปกติ (wild type) จะมีการตอบสนองที่ดีต่อการรักษาด้วยยาดังกล่าว

K-RAS (Kirsten Rat Sarcoma Virus Oncogene) คือ ยีนที่สร้างโปรตีนทำหน้าที่ควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์และเป็นยีนที่มีอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกาย ยีน K-RAS เป็นหนึ่งในวงจรปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ส่งสัญญาณจากผิวเซลล์สู่นิวเคลียส ภายหลังจากเซลล์ถูกกระตุ้นด้วย Growth factor ในเซลล์ปกติ ยีน K-RAS ทำหน้าที่ควบคุมการเติบโตของเซลล์โดยปิดการสร้างสัญญาณ ทำให้การแบ่งตัวของเซลล์เป็นไปอย่างจำกัด แต่หากยีน K-RAS เกิด mutation ไป จะส่งผลให้ไม่มีการหยุดสัญญาณดังกล่าวจึงเกิดการแบ่งตัวของเซลล์อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าไม่มีปัจจัยกระตุ้นจากภายนอกเซลล์แล้วก็ตาม

สำหรับการ mutation ของยีน K-RAS สามารถพบได้ทั่วไปในมะเร็งหลายชนิด รวมทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่ พบว่าประมาณ

35-45% ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะลุกลาม จะมียีน K-RAS ชนิด mutation

ดังนั้นทำให้ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา anti-EGFR Monoclonal antibody Therapy จะเห็นได้ว่าการตรวจ K-RAS เข้ามามีบทบาทสำคัญในการรักษาเฉพาะบุคคล เพื่อช่วยแพทย์ตัดสินใจว่า ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่แต่ละคน ควรรักษาด้วยยาในกลุ่ม anti-EGFR monoclonal antibody therapy หรือไม่ เพราะการใช้ยาบางชนิดเช่น Cetuximab และ Panitumumab

จะไม่มีประสิทธิภาพในผู้ป่วยที่มียีน K-RAS ชนิด mutation เป็นต้น ทั้งนี้ การที่สามารถเลือกผู้ป่วยที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการรักษาด้วยยาในกลุ่ม anti-EGFR monoclonal antibody therapy นอกจากจะเป็นการลดอาการที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นจากยาแล้ว ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายการรักษามะเร็งได้อย่างมาก

การตรวจหาชนิดของยีน K-RAS ได้นำไปปฏิบัติ ตามแนวทางการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ของ NCCN (the US National Comprehensive Cancer Network) ปี 2008 อีกทั้ง ยังเป็นข้อกำหนดในยุโรป ซึ่งจะอนุญาตให้ใช้ยาในกลุ่ม anti-EGFR monoclonal antibody therapy เฉพาะในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะลุกลามที่มียีน K-RAS ชนิด wild type ดังนั้นแพทย์ต้องตรวจหาชนิดของยีน K-RAS ก่อนที่จะเริ่มทำการรักษา

สำหรับวิธีการตรวจหาชนิดของยีน K-RAS มักใช้ชิ้นเนื้อที่ลำไส้ใหญ่ส่งตรวจ ซึ่งวิธีการตรวจหา K-RAS mutation test มีหลายวิธี แต่วิธีที่ได้ผลดีและมีวิธีการสะดวกมากที่สุด คือ วิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) เป็นการตรวจที่จำเพาะต่อตำแหน่งที่มีโอกาสเกิด mutation ซึ่งปัจจุบันมีชุดน้ำยาสำเร็จรูปซึ่งใช้หลักการ Real-time PCR ที่มีความไวและความแม่นยำในการทดสอบสูงและสะดวกในการใช้งาน ได้แก่ การใช้ TheraScreen ซึ่งเป็น Test ที่ได้รับรองมาตรฐานจาก CE-Mark โดยมีห้องปฏิบัติการที่ทดสอบอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช

การถอดรหัสยีนเฉพาะบุคคลผ่านการตรวจ K-RAS mutation test จึงมีประโยชน์มาก สำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ เนื่องจากจะช่วยให้แพทย์ตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาที่เหมาะสมที่สุด เป็นการเพิ่มโอกาสในการรับการรักษาที่เหมาะสม รวมไปถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ผู้ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจ K-RAS mutation test สามารถสอบถามได้ที่ โรงพยาบาลศิริราช โทรศัพท์ 0-2419-6605 วันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงเวลาทำการ (หน้าพิเศษ Hospital Healthcare)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.waddeeja.com

Tel.02-990-0331

3011520808

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-11-30 08:08:10 IP : 124.121.136.161


ความเห็นที่ 4 (3135963)

มะเร็ง....เป็นแล้วสถานเดียว....

แต่มีโอกาสรอดเหมือนกันครับ... ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นครับ... เพราะได้พบคนที่เป็นมะเร็งแล้วรอด

 

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-08 23:43:04 IP : 124.121.136.163


ความเห็นที่ 5 (3138083)

ดีค่ะคุณผู้รู้ทุกคน

ตอนี้พ่อเป็นมะเร็งกระดูก

หมอบอกว่าเป็นระยะเริ่มแรก

อยากรู้ว่าอาการและวิธีการรักษาเขาจะทำกันอย่างไร

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกพ่อ (ultraman_pk2-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-16 09:39:57 IP : 118.172.74.179


ความเห็นที่ 6 (3138257)

เนื่องด้วยปัจจุบันยังไม่มีวิธีการตรวจหามะเร็งกระดูกตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น จึงต้องอาศัยความสงสัยของแพทย์และการติดตามสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด จึงจะสามารถตรวจพบโรคมะเร็งชนิดระยะเริ่ม  ต้นได้.

ตอบคุณลูกพ่อ......

คนที่จะตอบได้ตรงอาการของคุณพ่อคุณได้ดีที่สุดคือ................... (ไม่ต้องไปถามคนอื่นเลยจริง ๆ )

 

นายแพทย์อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง
หัวหน้าหน่วยเนื้องอกกระดูก ภาควิชาออร์โรปิดิคส์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- - - - - - - - - - - - - - - - - -              

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.waddeeja.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

1612522259

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-16 21:59:43 IP : 124.121.139.215


ความเห็นที่ 7 (3146519)

โรคฮิต ที่ทุกคนไม่อยากเป็น.

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-17 21:49:58 IP : 124.122.241.223


ความเห็นที่ 8 (3151813)

กรมการแพทย์ชี้มะเร็งคร่าชีวิตทั่วโลก 7.6 ล้านคนต่อปี เหตุจากการติดเชื้อ 4 กุมภาพันธ์ 2553 18:11 น.

กรมการแพทย์เตือนภัยมะเร็งร้ายคร่าชีวิตคนทั่วโลก 7.6 ล้านคนต่อปี คาดการณ์ปี 2573 จะมีผู้ป่วย ด้วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 11.4 ล้านคน สาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือ การติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ระบุโรคมะเร็งร้อยละ 40 สามารถป้องกันได้ พร้อมแนะหากพบ 7 สัญญาณอันตรายควรรีบพบแพทย์ทันที
       
       
วันนี้ (4 ก.พ.) ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่องมะเร็งที่เกิดจากการติดเชื้อในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งเนื่องในวันมะเร็งโลกว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของโลก โดยมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงถึง 7.6 ล้านคนต่อปี และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งจากการคาดการณ์จะพบผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งถึง 17 ล้านคนในปี 2573
       
       
ทั้งนี้ การป้องกันมะเร็งจึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากร้อยละ 40 ของมะเร็งทั้งหมดสามารถป้องกันได้ โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) และสหภาพต่อต้านมะเร็งระหว่างประเทศ (International Union Against Cancer, UICC) ได้กำหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) โดยมีองค์กรกว่า 300 องค์กรใน 100 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมโครงการ เพื่อรณรงค์ต่อต้านและป้องกันโรคมะเร็ง ซึ่งในปีนี้มีคำขวัญว่า “cancer can be prevented too” “มะเร็งป้องกันได้และให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคมะเร็งที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ (preventing cancer caused by infections) เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับ เป็นต้น ซึ่งมะเร็งเหล่านี้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสและการติดเชื้อไวรัสบางชนิดสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน หรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง นอกจากไวรัสที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งหลายชนิดแล้ว ในประเทศไทย พบว่า แบคทีเรียและพยาธิก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้เช่นกัน
       

       
       
อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากโรคมะเร็งส่วนใหญ่ ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง แต่มีโรคมะเร็ง บางตำแหน่งสามารถทราบสาเหตุหรือมีสัญญาณอันตราย 7 ประการเตือนล่วงหน้า ได้แก่ มีเลือดหรือสิ่งผิดปกติ ออกจากร่างกาย เช่น มีตกขาวมากเกินไป มีก้อนหรือตุ่มขึ้นที่ใดที่หนึ่งของร่างกายและก้อนนั้นโตเร็วผิดปกติ มีแผลเรื้อรัง มีการถ่ายอุจาระ ปัสสาวะผิดปกติ หรือเปลี่ยนไปจากเดิม เสียงแหบหรือไอเรื้อรัง กลืนอาหารลำบาก เบื่ออาหาร น้ำหนักลด มีการเปลี่ยนแปลงของหูด ไฝ ปาน เช่น โตผิดปกติ ดังนั้น ควรตรวจและสำรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอ โดยควรให้แพทย์ตรวจอย่างน้อยปีละครั้ง หรือหากพบอาการผิดปกติ ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที
       
       
นายแพทย์ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ประมาณร้อยละ 20 ของมะเร็งในประเทศที่กำลังพัฒนาเกิดจากการติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และพยาธิที่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดโรคมะเร็ง ได้แก่ Human Papillomavirus, HPV เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่สามารถติดต่อได้ โดยเฉพาะบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์สตรี ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก Hepatitis B Virus, HBV หรือไวรัสตับอักเสบชนิดบี เป็นสาเหตุ ที่ทำให้เกิดโรคตับอักเสบชนิดบี สามารถติดต่อกันได้ทางเลือดและน้ำคัดหลั่งต่างๆ ของร่างกาย หรือเยื่อบุต่างๆ การมีเพศสัมพันธ์ การใช้เข็มหรือหลอดฉีดยาร่วมกัน ผู้ที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีตั้งแต่วัยเด็กจะกลายเป็นตับอักเสบ เรื้อรัง การปล่อยให้ตับอักเสบเรื้อรังจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคตับแข็ง และมะเร็งตับในที่สุด Hepatitis C Virus, HCV
       

       
หรือไวรัสตับอักเสบชนิดซี ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคตับอักเสบชนิดซี สามารถติดต่อกันได้คล้ายกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ คือ ผู้ป่วยโรคไตที่ต้องรับการฟอกเลือด ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียตผิดปกติ แหบหรือไอเรื้อรัง กลืนอาหารลำบากก เบื่ออาหาร น้ำมีโรคมะเร็งบางตำแหน่งสามารถทราบสาผู้ที่ได้รับเลือด และส่วนประกอบของเลือดก่อนปี 2533 Epstein-Barr virus, EBV เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่มีการติดเชื้ออยู่ในประชากรโลกมากกว่า 90% สามารถติดต่อกันทางน้ำลาย เช่นการจูบ การใช้แปรงสีฟันหรือช้อนส้อมร่วมกัน มักพบการติดเชื้อในช่วงวัยเด็ก การติดเชื้อไวรัสชนิดนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Burkitt lymphoma และมะเร็งโพรงหลังจมูก Helicobacter pylori, H. pylori เป็นเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุสำคัญ ทำให้เกิดโรคกระเพาะอักเสบเรื้อรังหรือโรคแผลกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้น เชื่อว่าติดต่อโดยการรับประทานอาหารและน้ำเชื้อ จะทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารและฝังตัว ที่กระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้น เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร Opisthorchis viverrini หรือพยาธิใบไม้ตับ เป็นพยาธิใบไม้ชนิดหนึ่งที่ตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ในท่อน้ำดี ของคน สุนัข และแมว ผู้ที่ติดเชื้อพยาธิชนิดนี้จะเป็น โรคพยาธิใบไม้ตับ และก่อให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีในที่สุด การติดเชื้อเกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดดิบที่มีตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิ พบมากในเพศชายโดยเฉพาะ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       
       
จะเห็นได้ว่า เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และพยาธิ เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆ โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งจัดอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาและตั้งอยู่ในภูมิภาคแถบร้อนชื้น การติดเชื้อเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งสูงขึ้น ดังนั้น ควรปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง คือ ไม่สูบบุหรี่ ลดการดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ ไม่รับประทานอาหารที่มีราขึ้น ลดอาหารประเภทไขมัน เค็มจัด เผ็ดจัด อาหารดองเค็ม อาหารปิ้ง-ย่าง รมควัน ไม่รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีในเด็กแรกเกิด พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งตรวจหามะเร็งระยะเริ่มแรก โดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ที่สำคัญคือ ควรหลีกเลี่ยงการสัก การเจาะ และการใช้เข็มฉีดยาที่ไม่ถูกต้องและไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งหากปฏิบัติตนตามคำแนะนำดังกล่าวจะทำให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งได้

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.waddeeja.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

0403532150

*********************

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-04 21:49:59 IP : 124.122.28.73


ความเห็นที่ 9 (3154779)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 7018 ข่าวสดรายวัน


สมุนไพรสู้มะเร็ง

รู้ไปโม้ด

nachart@yahoo.com


ผมอยากทราบว่าสารสกัดจากขมิ้นชันฆ่าเซลล์มะเร็งได้จริงหรือ และอยากรู้ยารักษาโรคมะเร็งที่เป็นยาสมุนไพร แต่ละชนิดใช้ส่วนไหนและจำนวนเท่าไร

สาทิตย์

ตอบ สาทิตย์


ข้อมูลจากองค์การเภสัชกรรม ระบุว่า ขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.) มีส่วนประกอบของ เคอร์คูมินอยด์ส (Curcumi noids) ซึ่งเป็นสารสีเหลืองสกัดจากเหง้า ประกอบด้วยสารหลัก 3 ตัว คือ เคอร์คูมิน (curcumin) ดีเมท็อกซีเคอร์คูมิน (Demethoxy curcumin) และ บิสดีเมท็อกซีเคอร์คูมิน (Bisdemethoxycurcumin) เคอร์คูมินอยด์สมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดี จึงนำมาใช้ประโยชน์ทั้งทางยา อาหาร เครื่องสำอาง และการวิจัยทั้งในคนและสัตว์ทดลองพบว่า เคอร์คูมินอยด์สมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์บำรุงรักษาตับ ช่วยป้องกันมะเร็ง ฤทธิ์ลดระดับคอเลสเตอรอล และฤทธิ์ป้องกันสมองเสื่อม

อนุมูลอิสระคือโมเลกุลอิเล็กตรอนเดี่ยว อยู่ในภาวะไม่คงตัว ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี เกิดจากแสง แดด อาหาร ภาวะมลพิษ สารเคมี ในสภาวะปกติอนุมูลอิสระถูกจำกัดโดยระบบป้องกันของร่างกาย แต่ถ้าปริมาณมากอนุมูลอิสระนั้นจะไปทำปฏิกิริยากับภูมิคุ้มกัน ส่งผลต่อสุขภาพและการเกิดพยาธิสภาพของโรคต่างๆ รวมถึงมะเร็ง สารต้านอนุมูลอิสระจะยับยั้งการเกิดและทำลายอนุมูลอิสระ ป้องกันเนื้อเยื่อหรือซ่อมแซมส่วนของเซลล์ที่ถูกทำลาย แหล่งที่ให้ได้แก่ ร่างกาย อาหารบางชนิด แต่เนื่องจากสิ่งแวดล้อมที่มีมลภาวะสูง อาหารที่ไม่เหมาะสม คนส่วนมากจึงได้สารต้านอนุมูลอิสระไม่เพียงพอ จำเป็นต้องเพิ่มเข้าไป สำหรับเคอร์คูมินอยด์สทำหน้าที่ทั้งป้องกันและต่อต้านอนุมูลอิสระ

ส่วนเรื่องสมุนไพรสู้มะเร็ง ตำรับยาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง โดย น.พ.นพรัตน์ บุณยเลิศ โครงการพระราชดำริสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน โดยสมุนไพรทุกชนิดผ่านการวิเคราะห์ความปลอดภัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และได้รับพระบรมราชานุญาตให้เผยแพร่ผลการค้นคว้าวิจัย สู่สาธารณชนได้ ในที่นี้จะยกเป็นตัวอย่าง ยังมีรายละเอียดไม่น้อย อ่านได้ที่ http://www.swu.ac.th/royal/book3/b3c3t2_2. html

ตำรับยาสำคัญๆ มี รักษามะเร็งตับ (WCL) ขมิ้นชัน นำหัวขมิ้นชันมาซอยเป็นแว่นๆ หมักกับ diethylether (สกัดเอาตัวยาออกมา) 7 วัน (เปิดฝา) เมื่อ diethylether ระเหยหมดแล้ว เติม ammonium carbonate ทิ้งไว้ 3 วัน เมื่อระเหยหมดนำกากมาเติมน้ำเดือด ทำให้เย็น เจือจางด้วยน้ำ รับประทานร่วมกับ ACL ซึ่งเป็นยารักษาอาการตับโต โดยใช้ใบบัวบกสด 30 กรัม หรือแห้ง 60 กรัม พระจันทร์ครึ่งซีกแห้ง 15 กรัม น้ำตาลกรวด นำส่วนประกอบมาต้มรวมกันให้มีรสออกหวานเพื่อช่วยการทำงานของตับ ใช้ร่วมกับ WCL ทานวันละครึ่งกระปุก เวลาท้องว่าง เวลา 10.00 น.และ 15.00 น. สำหรับมะเร็งตับจะหายในเวลา 5-6 เดือน ไวรัสตับอักเสบบี 2 เดือน

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (RJ) ส่วนประกอบ นมผึ้ง (Royal Jelly) ประมาณ 1 กิโลกรัม กระชายดำ 7 ช้อนชา (นำหัวมาตากแห้งและบดเป็นผง) น้ำ 250 มิลลิลิตร นำมาละลายกับกระชายดำ ใช้ครั้งละ 1 ช้อนชา ก่อนนอนและตื่นนอน ถ้ารับประทานยากให้ดื่มน้ำส้ม เพราะรอยัล เจลลีจะบาดคอ มะเร็งปอด (CALG) ส่วนประกอบ ทองพันชั่งทั้งต้นแห้ง 60 กรัม ข้าวเย็นเหนือ 30 กรัม ข้าวเย็นใต้ 30 กรัม ตังกุยจี้ (เมล็ดดำเล็กๆ) 30 กรัม รากชะเอม 10 กรัม พลูคาวทั้งต้นแห้ง 60 กรัม กะเม็งตัวเมียทั้งต้นแห้ง 60 กรัม (ดอกสีขาวเล็กๆ) นำส่วนประกอบมาสับรวมกัน ต้มกับน้ำพอท่วม ใช้ครั้งละ 2 ช้อนโต๊ะ ก่อนอาหาร 3 เวลา

มะเร็งเต้านม (BEL) ส่วนประกอบ ว่านหางช้าง 500 กรัม (หัวใต้ดิน Belaqunda chinesis พบในปัตตานี นราธิวาส ต้นมีลักษณะคล้ายกะเม็งตัวผู้) นำมาสับ ต้มกับน้ำพอท่วมให้เดือด ใช้ครั้งละ 3 ช้อนโต๊ะ หลังอาหาร 3 เวลา มะเร็งในเม็ดเลือด (BVHJ) ส่วนประกอบ พังพวยดอกขาวทั้งต้น 50 กรัม กระชายแดงทั้งต้น 50 กรัม หญ้างวงช้างทั้งต้น 50 กรัม สบู่แดงทั้งต้น 50 กรัม นำทุกอย่างมาบดรวมกันให้เป็นผง ใช้ครั้งละ 2 ช้อนชาหลังอาหาร 3 เวลา

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.waddeeja.com

Tel.02-990-0331

1502531932 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-15 19:32:20 IP : 124.122.27.108


ความเห็นที่ 10 (3155139)

ช่วงนี้...เวลานี้..เรื่องโรคมะเร็งกำลังฮิต และฮอท ติดตามต่อไปมีความรู้ดี......

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-16 21:13:14 IP : 124.122.27.148


ความเห็นที่ 11 (3162453)

รบกวนสอบถามค่ะ

พอเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ผ่าตัดต่อมลูกหมากไปแล้ว แต่มีการแพร่กระจายไปที่กระดูกแล้ว ตอนนี้รักษาทางยาอย่างเดียว

สงสารพ่อมากเลย เค้าจะเจ็บไปทั้งตัว 2 อาทิตย์ที่ผ่านมาขาเริ่มไม่มีแรง ตอนนี้ไม่สามารถเดินได้เลยต้องนั่งรถเข็น

พ่อบอกว่ามันเจ็บเหมือนไฟช๊อต ขาก็หนักแล้วบางทีเหมือนมีอะไรมารัดขา ตอนขยับตัวเองไม่ได้แล้ว จะลุก นั่ง นอน ก็ต้องมีคนคอยอุ้มกันทุกครั้ง สงสารพ่อมากเลย

เวลานวดเบา ๆ เบาลูกปะคบอุ่นนวดให้ก็รู้สึกสบายไปพักนึงแค่นั้น เจ็บตลอดเวลาเลย

จะรักษาต่อไปยังไงดีค่ะ

แล้วอาการของโรคจะเป็นยังไงอีก (พวกเราไม่ได้บอกพ่อว่าเป็นมะเร็ง เพราะตอนที่เข้าโรงพยาบาลครั้งแรก ท่านทรุดมากกำลังใจพ่อไม่ได้เลย)

เศร้าจังเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกสาวคนนึง (sugar_da9-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-03-14 20:28:51 IP : 222.123.185.79


ความเห็นที่ 12 (3162457)

คุณ....ลูกสาวคนนึง

คุณโทรหาเพื่อปรึกษานายแพทย์ อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง

ได้โดยตรงเลยครับ ที่โรงพยาบาล...

................ (ไม่ต้องไปถามคนอื่นเลยจริง ๆ )

 

นายแพทย์อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง
หัวหน้าหน่วยเนื้องอกกระดูก ภาควิชาออร์โรปิดิคส์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- - - - - - - - - - - - - - - - - -              

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.waddeeja.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

1403532040

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-03-14 20:40:57 IP : 124.121.144.140


ความเห็นที่ 13 (3162685)

รบกวน ขอเบอร์ติดต่อคุณหมอได้ไม๊ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ลูกสาวคนนึง

ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกสาวคนนึง วันที่ตอบ 2010-03-15 17:31:35 IP : 222.123.185.79


ความเห็นที่ 14 (3163388)

ถ้าเป็นมะเร็งกระดูกที่ขาใหญ่มากควรตัดขาหรือไม่ควรตัดอย่างไหนจะทำให้มีชีวิตรอดกว่ากัน

ผู้แสดงความคิดเห็น คนกลุ้มใจ (surapon1996-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-03-18 21:05:48 IP : 110.49.87.252


ความเห็นที่ 15 (3163555)

ตอบ คนกลุ้มใจ

1. คุณเป็นมะเร็งที่ขา หรือใครเป้น

2.ควรตัดหรือไม่ควรขา อยู่ที่แพทย์วินิจฉัย เพื่อรักษาอวัยวะส่วนใหญ่

3. ชีวิตรอด .. ก็ผมไม่มีข้อมูลคุณ / นายแพทย์ที่รักษาจะทราบดีครับ ผมก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นหรือใคร   

    เป็นระยะไหน

4. ถ้าตัดขาแล้ว นั่นแหละ ผมจะให้ข้อมูลคุณ หรือคนที่เป็น ได้อย่างมากครับ.เพื่อเตรียมตัว

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-03-19 14:26:19 IP : 124.121.141.32


ความเห็นที่ 16 (3168443)

พี่สาวของข้าพเจ้าเป็นมะเร็งกระดูก ระยะสุดท้าย ตอนนี้ยังรับประทานอาหารได้ดีอยู่ แต่พี่สาวคนโตให้รับประทานอาหารที่เป็นเจทั้งหมด อยากทราบว่าการรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เช่น ปลา จะได้ไหมค่ะ และอาหารประเภทไหนที่ดีต่อคนป่วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องสาวคนเล็ก วันที่ตอบ 2010-04-07 12:51:13 IP : 203.172.235.209


ความเห็นที่ 17 (3183923)

ผมมีอาการปวดหลังเรื้อรังมานานจากสาเหตุยกของหนักไปหาหมอๆแจ้งเป็นกล้ามเนื้อเสื่อมทำกายภาพก็ดีหายไปนานล่าสุดเมื่อต้นเดือนมีอาการปวดหลังมากไปหาหมอๆให้เอ็กซเรย์พบว่ามีกระดูกงอกที่กระดูกสันหลังสอบถามว่าเกิดจากน้ำหนักตัวมาก(86 Kg)หมอให้ลดน้ำหนักและทำกายภาพหลังทำกายภาพเกิดอาการปวดที่รุนแรงมากกว่าเดิมแต่จะเป็นเฉพาะเวลาที่นอนปวดมากแทบจะขาดใจตายพลิกตัวลำบากมากปัสสาวะก็บ่อยแบบไม่เคยเป็นมาก่อนเป็นอาการของโรคมะเร็งกระดูกหรือเปล่าครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณพ่อลูกหนึ่ง (siriwit_a35studio-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-05-26 21:17:21 IP : 113.53.126.36


ความเห็นที่ 18 (3184082)

ตอบทั้ง 2 ท่าน

น้องสาวคนเล็ก / คุณพ่อลูกหนึ่ง..

รายละเอียดปลีกย่อยแยะมาก มาก ๆ ครับ ผมกลัวผิดพลาดครับทั้ง ๆที่รู้เรื่องดังกล่าว

ทั้ง 2 สองท่าน... คุณหมอที่รักษาจะบอกท่านได้ละเอียดมากที่สุด เพราะ แต่ละเคท แตกต่างกัน  ถ้าส่วนตัวโทรคุยกับผมได้ครับ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -              

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.waddeeja.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

2705531023

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com )วันที่ตอบ 2010-05-27 10:23:41 IP : 124.121.139.4


ความเห็นที่ 19 (3199971)

แฟนเราก็เป็นอะ ตอนนี้นอนไม่ได้เลยและเข้าออก

ผู้แสดงความคิดเห็น 111 วันที่ตอบ 2010-08-02 10:20:20 IP : 61.19.228.10


ความเห็นที่ 20 (3206382)
reliable designer bags women's gucci gifts designer handbag for sale lv handbags one of these things are the handbag paris catherine the family the popularity of the replica louis vuitton handba
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (fktqxn-at-sina-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-25 02:39:58 IP : 125.121.215.19


ความเห็นที่ 21 (3213121)
uggs uggs slippers for women slippers for women botas ugg botas ugg capsule collection capsule collection
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (aizjsy-at-inbox-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-21 21:29:37 IP : 125.118.233.198


ความเห็นที่ 22 (3215829)

 

หนู อายุ22ปีค่ะ มีอาการปวดหลังเป็นประจำ หนูยังเรียนอยู่ค่ะ ปวดมาตั้งแต่อายุประมาณ 17-18 ปี โดยเฉพาะเวลากลางคืนหนูจะปวดมากค่ะบ้างครั้งปวดจนนอนไม่หลับโดยเฉพาะระยะหลังนี้หนูปวดบ่อยมาก หนูไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไร เพราะว่าที่นอนหรือเปล่าแต่หนูจะปวดมากที่สุดถ้านอนที่นอนนิ่มๆ หนูเคยไปหาหมอ หมอบอกว่าเป็นเพราะหนูผอม(หนูหนัก 49 kg สูง162 cm)แต่หมอไม่ได้x-ray อะไรเลยค่ะ ตกลงหนูควรทำไงดีค่ะ หนูกังวลมากเลยค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น sun วันที่ตอบ 2010-10-02 21:12:25 IP : 124.122.193.198


ความเห็นที่ 23 (3221638)
Your Guide For Shopping for GHD Hair Straighteners The trend of curly hair straightening has grown to be incredibly common these days and majority of females really like to straighten their hair follicles Within the past it was prevalent to straighten the hair only on special events but at present women favor to straighten their hair follicles everyday to look elegant and attractive It truly is observed that curly hair are damaged mainly because of exposure towards the heat in the straightener so it truly is needed to go through all safety measures which will decrease the dangerous impacts of hair ghd straighteners You will discover different varieties of curly hair straighteners that have diverse capabilities so the choice from the most ideal locks straightener is essential in accordance for the type of hair follicles to be able to avoid the damaging effects ghd locks straightener may be the very best straightener that delivers quite a few advantageous capabilities You will discover diverse models of GHD hair straighteners that happen to be appropriate for certain sorts of head of hair GHD IV styler would be the most acceptable tool that could be employed for all types of curly hair GHD IV salon styler is helpful for thick curly hair It has wider plates that make it uncomplicated to straighten the curly hair in brief duration of time For those having brief locks GHD IV mini styler would be the ideal choice to purchase and it can create waves or curls too For getting GHD curly hair straightener it really is far better to evaluate the attributes and prices to select 1 that is according to personal demands There are many accessories that purchaser can obtain with the straightener so ahead of getting GHD hair follicles straightener the data about all equipment need to be taken There are lots of GHD locks straighteners that are created in different colors The shade of your straightener has nothing to do with its attributes People can select any color of their choice Just before acquiring GHD curly hair straightener it can be essential to be certain that it offers the warranty of two years There are some pretend GHD locks straighteners readily available inside markets so the buyer should make certain that the product he/she is acquiring is original If the GHD hair follicles straightener is bought from a reputable retailer then it will not be a pretend straightener Cautious inspection just before shopping for the straightener lessens the dangers of shopping for a fake straightener
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (qmmeqt-at-ovi-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-01 21:51:11 IP : 125.122.102.4


ความเห็นที่ 24 (3224366)

                    ยาวิทยาศาสตร์ทุกตัวยาทุกวิธีการ ไม่สามารถจะรักษาโรคมะเร็งได้เลยครับ   ผลงานวิจัยออกมาแล้วตลอดระยะเวลาหลายปีมานี้  ลองศึกษาข้อมูลดูนะครับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เปอร์เซนต์ผู้รอดชีวิตน้อยมาก

                    เมื่อวิทยาศาสตร์ถึงจุดสูงสุดแล้ว  ลองเลี้ยวกลับมามองหาสมุนไพรที่บรรพบุรุษของเผาพันธ์มนุษย์ได้คิดค้นเอามาเป็นยารักษาโรคนานมากว่า 2000 ปี ดูนะครับ  ทุกโรคที่เกิดขึ้นบนโลกก็ ต้องมีทุกสิ่งที่อยู่บนโลกเป็นยารักษา

                    ผมเองเป็นมนุษย์อยู่บนโลกนี้และเชื่อว่าคงไม่มียาของมนุษย์ต่างดาวที่ไหนจะมารักษามนุษย์โลกได้ครับ  แล้วสาเหตุของการเกิดโรค   ผมยังไม่เห็นมีใครที่จะเริ่มยับยั้งหรือรณรงค์การไม่ใช้สารเคมีทุกอย่างที่เป็นแหล่งกำเนิดของสารก่อมะเร็งเลย     ยังมีการใช่อยู่ในชีวิดประจำวันและจะมีแต่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆๆๆๆ   

ผู้แสดงความคิดเห็น เผาพันธุ์มนุษย์และบรรพบุรุษ วันที่ตอบ 2010-11-15 22:30:45 IP : 119.63.78.251


ความเห็นที่ 25 (3224367)

ยาวิทยาศาสตร์ทุกตัวยาทุกวิธีการ ไม่สามารถจะรักษาโรคมะเร็งได้เลยครับ   ผลงานวิจัยออกมาแล้วตลอดระยะเวลาหลายปีมานี้  ลองศึกษาข้อมูลดูนะครับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เปอร์เซนต์ผู้รอดชีวิตน้อยมาก

                    เมื่อวิทยาศาสตร์ถึงจุดสูงสุดแล้ว  ลองเลี้ยวกลับมามองหาสมุนไพรที่บรรพบุรุษของเผาพันธ์มนุษย์ได้คิดค้นเอามาเป็นยารักษาโรคนานมากว่า 2000 ปี ดูนะครับ  ทุกโรคที่เกิดขึ้นบนโลกก็ ต้องมีทุกสิ่งที่อยู่บนโลกเป็นยารักษา

                    ผมเองเป็นมนุษย์อยู่บนโลกนี้และเชื่อว่าคงไม่มียาของมนุษย์ต่างดาวที่ไหนจะมารักษามนุษย์โลกได้ครับ  แล้วสาเหตุของการเกิดโรค   ผมยังไม่เห็นมีใครที่จะเริ่มยับยั้งหรือรณรงค์การไม่ใช้สารเคมีทุกอย่างที่เป็นแหล่งกำเนิดของสารก่อมะเร็งเลย     ยังมีการใช่อยู่ในชีวิดประจำวันและจะมีแต่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆๆๆๆ   

ผู้แสดงความคิดเห็น เผาพันธุ์มนุษย์และบรรพบุรุษ วันที่ตอบ 2010-11-15 22:33:14 IP : 119.63.78.251


ความเห็นที่ 26 (3244063)

คุณลูกสาวคนหนึ่ง

สวัสดีค่ะ
 
อยากมีเพื่อนคุย เผอิญสามีก็เป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมากเหมือนกัน หลังจากผ่าตัด ตอนนี้ลามไปที่กระดูก ตอนนี้รักษาโดยให้คีโมอยู่
 
ชื่อนิดค่ะ (081-7234254) หรือเมล์คุยกันก็ได้น่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น หัวอกเดียวกัน (jainarong-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-05-03 14:08:23 IP : 125.27.95.147


ความเห็นที่ 27 (3244120)

ใคร...ต้องการแลกเปลี่ยน กับคุณนิด โทรคุยได้นะครับ..

08-1723-4254

- - - - - - - - - - - - - - - - - -              

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.waddeeja.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

405540832

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-05-04 08:32:39 IP : 125.25.46.14


ความเห็นที่ 28 (3245711)

ตอนนี้คุณแม่อายุ 80 ปีแล้ว คุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งกระดูก แต่ไม่ทราบว่ามะเร็งกระจายมาจากที่ไหน บอกได้แต่เพียงว่ายายอายุมากแล้วให้ญาติทำใจ ทั้งๆที่ตอนนี้คุณแม่เพียงแต่ปวดขาข้่้างขวาเท่านั้น  เริ่มพบมะเร็งที่กระดูกเมื่อวันที่  25 เมษายน 2554  คิดว่าควรจะทำอย่างไรดีค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น จากลูกสาวแม่ วันที่ตอบ 2011-05-21 21:57:54 IP : 125.26.36.224


ความเห็นที่ 29 (3246612)

สวัสดีค่ะ

     พ่อดิฉันเป็นมะเร็๋งที่กรามซ้ายด้านล่าง ทำการผ่าตัดกรามออก ฉายแสง คีโม ไปหมดแล้ว แต่ตอนนี้ลามไปที่กรามด้านบน หมอบอกจะผ่าเพดานด้านที่เป็นออก พ่อและพวกเราปรึกษากันแล้ว ตัดสินใจไม่ผ่า เพราะเราไม่ค่อยมั่นใจว่าผ่าแล้วจะเจ็บตัว แล้วแถมมันย้ายไปที่อื่นอีกหรือไม่ เท่ากับเจ็บสองต่อ เราเลยมารักษาตามอาการ และสมุนไพรค่ะ และพ่อก็ให้อาหารทางสายอยู่ค่ะ ทานอะไรก็ต้องปั่น ดิฉันต้มข้าวกล้อง ใส่ผักที่มีประโยชน์หลายอย่างตามหนังสือ ปั่นให้พ่อทางสาย และกินนมแอนชัวร์ที่โรงพยาบาล จัดมาให้ค่ะ

     ดิฉันอยากทราบว่าโอกาสที่แผลเหงือกด้านบนจะปิดเป็นไปได้ไหมค่ะ ตอนนี้แผลกว้างประมาณ เกือบสองข้อนิ้วกลางผู้หญิงน่ะค่ะ เปิดเห็นกระดูกแล้ว และบางทีพ่อขากเสลดออกมามีกระดูกหลุดร่วมออกมาเท่าหัวเข็มหมุด มันดีหรือไม่ค่ะ ( ไอ้กระดูกเก่ามันจะได้ออกมามั่ง )  และจะใช้สมุนไพรตัวไหนดีที่สมานแผลเหงือกได้บ้าง หรือลดอาการเจ็บของพ่อลงได้บ้าง ตอนนี้พ่อทานแต่พารา ทรามาดอล และ มอร์ฟีน บ่อยมาก เกรงจะไม่ดีค่ะ

     ดิฉันอยากได้เพื่อนร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะ เผื่อจะได้ให้คำแนะนำอะไรดี ๆ ให้บ้าง โทรมาได้ที่เบอร์ 080-6972513

ผู้แสดงความคิดเห็น ทิมมี่ วันที่ตอบ 2011-05-30 14:56:37 IP : 110.49.225.100


ความเห็นที่ 30 (3248056)

สวัสดีค่ะ

            น้องสาวของดิฉันเป็นมะเร็งกระดูกปฐมภูมิตอนนี้กำลังรักษากับหมอเทวดา แต่ว่าหมอให้น้องสาวดิฉันไปตัดขาก่อนแล้วค่อยมารักษาใครมีวิธีการที่ไม่ต้องตัดขาบ้างค่ะ หรือมียาดีดีช่วยบอกหน่อยค่ะส่งสารน้อง

ผู้แสดงความคิดเห็น คนน่าสงสาร (ann_na_rak001-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-06-13 17:43:45 IP : 192.168.1.115,


ความเห็นที่ 31 (3248398)

ลองเข้าไปที่เวป ทิพโอสถ นะค่ะเป็นยาสมุนไพรของวังค่ะ เพราะตอนนี้คุณยายดิฉันก็เป็นมะเร็งกระดูกเหมือนกันเพิ่งลองทานดูแต่พี่สาวบอกว่าเพื่อนที่ทำงานบอกว่าดีมากๆเลยค่ะลองดูนะค่ะ เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น แมว (feem23-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-06-17 10:28:25 IP : 14.207.240.188


ความเห็นที่ 32 (3248775)

พี่ชายของฉันเป็นมะเร็งกระดูก คุณหมอบอกระยะที่ 4 ตอนนี้สภาพจิตใจฉันแย่เต็มทน ไม่รู้จะมีวิธีไหนที่รักษาพี่ชายได้ ใครรู้บ้างช่วยบอกหน่อย

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องสาวคนเล็ก (tns_sornnara-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-06-21 16:36:07 IP : 125.24.2.130


ความเห็นที่ 33 (3250063)

 คุณแม่ อายุ 60 ค่ะ เคยเป็นมะเร็งปากมดลูกขั้นแรกและได้ตัดมดลูดทิ้งทั้งหมดไปเมื่อประมาณ 20 ปีก่อน 

ปัจจุบันแม่มีอาการปวดกระดูกที่ก้นด้านขวา ปวดมาเป็นปีแล้ว แต่ยังทนได้

เพิ่งจะมาปวดจนทนไม่ได้ เดินไม่ไหวเลย ถ้านั่งหรือนอนก็ปวดแต่ก็พอทนได้ 

ไปหาหมอ หมอบอกว่าเป็นจากหลังแล้วปวดร้าวไปที่ก้น เป็นธรรมดาของคนวัยนี้ กระดูกทับเส้น ให้ยาแก้ปวด คลายเส้นมาให้

แต่ยังไง ก็ยังข้องใจอย่างมาก เพราะแม่ไม่เคยมีอาการปวดหลังเลย และกระดูกทับเส้นต้องมีอาการชาร่วมด้วย แต่แม่ไม่ได้ชาเลย

หมอเอ็กซเรย์ ดูในฟิล์มบอกกระดูกที่หลังเริ่มงอ ส่วนกระดูกที่ก้นด้านขวาเริ่มเสื่อมเล็กน้อย ไม่มีเนื้องอกอะไร

คุณหมอบอกว่าเรากังวลเกินกว่าเหตุ แต่คุณแม่เจ็บปวดทรมานมากๆจริงๆ

อีกอย่างก็กลัวเป็นมะเร็งกระดูกมาก เพราะคุณป้าพี่สาวแม่ก็เสียชัีวิตจากมะเร็งกระดูก

อาการก่อนที่จะตรวจพบก็เหมือนกันเลย คือปวดกระดูกก้นสะสมๆมาเป็นเวลานาน กว่าจะตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง

กระดูกก็หายไป แล้วไม่นานก็เสียชีวิตเลย ตอนนี้กลุ้มใจมากๆ เลยค่ะ 

อยากทราบว่า มีการตรวจอะไรที่ละเอียดกว่านี้มั้ยคะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกคนเล็ก (wilailuckj-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-07-05 19:53:40 IP : 110.169.254.64


ความเห็นที่ 34 (3250064)

ถึงลูกคนเล็ก.........

โทรคุยกับผมหน่อยนะครับ... แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อนำไปช่วยคนอื่น ๆ ต่อครับ

พันตรีศิริชัย 08-1723-4254

- - - - - - - - - - - - - - - - - -              

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.waddeeja.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

507542020

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-07-05 20:19:56 IP : 125.25.228.46


ความเห็นที่ 35 (3268899)

 สวัสดีค่ะ

คุุณแม่ของดิฉันป่วยเป็นโรงมะเร็งเต้านมตอนนี้ก็รักษาโดยการตัดเต้านมข้างที่เป็นออก แล้วก็ให้ยาคีโมบำบัดคุณหมอบอกว่าหายแล้วและไปพบคุณหมอตามที่นัดทุกครั้งค่ะ แต่ในช่วงนี้คุณแม่มีอาการปวดที่บริเวณสะโพกและขาข้างขวา เวลานั่งและนอนจะปวดมากเลยค่ะคุณแม่บอกว่าเจ็บเข้าไปในกระดูก และ  โดยปกติคุณแม่จะนั่งรถมอเตอร์ไซด์ไปทำงานเป็นระยะทางไกลๆ สาเหตุนี้อาจทำให้คุณแม่มีอาการปวดรึเปล่าค่ะหรือว่าคุณแม่มีโอกาสจะเป็นโรงมะเร็งกระดูกมากขนาดไหนค่ะ ดิฉันกลัวมากเลยแล้วคุณแม่ท่านก็เครียดมากด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อยากให้คุณแม่หายค่ะ วันที่ตอบ 2011-11-16 09:20:22 IP : 203.158.176.20


ความเห็นที่ 36 (3268909)

สวัสดีค่ะ

       เพื่อนดิฉันอายุ 65 ปี เมื่อ 5-6 วันก่อนนี้ ปวดที่ต้นขาขวามากๆ เลย ตอนกลางคืนนอนไม่หลับ เพื่อนดิฉันจึงได้ทายา พาราเซตามอล ก็จะหายปวดค่ะ แต่ว่าเวลายาหมดฤทธิ์ ก็จะปวดอีก แล้วก็ปวดไปทั้งหลังและขาอีกข้างด้วย แล้วก็เจ็บในศรีษะด้วย เวลาไอก็จะยิ่งเจ็บ จึงไปพบแพทย์ พบว่ามีเนื้องอกในกระดูกที่ต้นขาขวา หมอบอกให้รออีก 1 เดือน จะให้ไปทำ MRI  (เนื่องจากสถานที่ที่จะไปทำถูกน้ำท่วม ) เพื่อนดิฉันควรจะไปตรวจกับสถานที่เอกชน (เสียค่าใช้จ่ายเอง และเพื่อนดิฉันพร้อมที่จะจ่าย)  ทันทีหรือไม่คะ หรือว่าควรจะรอคะ  หมอบอกว่ารอได้ แต่เพื่อนดิฉันก็กังวลมากๆค่ะ โปรดให้คำแนะนำด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เพื่อนที่กำลังกังวล วันที่ตอบ 2011-11-16 11:18:57 IP : 1.46.122.18


ความเห็นที่ 37 (3268963)

 โทรคุยกับผมหน่อยนะครับ... แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อนำไปช่วยคุณได้ ครับ

พันตรีศิริชัย 08-1723-4254

- - - - - - - - - - - - - - - - - -              

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.waddeeja.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

1611541957

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-16 19:57:01 IP : 125.26.23.203


ความเห็นที่ 38 (3269727)

ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับมะเร็งผมมีวิธีช่วยครับ โทร 084-4879903 อดิศักดิ์

ผู้แสดงความคิดเห็น จากประสบการที่บอกต่อ วันที่ตอบ 2011-11-28 00:03:21 IP : 182.53.242.79


ความเห็นที่ 39 (3276032)

คุณแม่เป็นมะเร็งกระดูกปฐมภูมิที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งมีผลจากผลการรับรังสีรักษามะเร็งปากมดลูกเมื่อ 10 ปีก่อน ปัจจุบันไม่มีอาการมะเร็งปากมดลูก  แต่มีอาการขาขวาบวม ปวด เริ่มปัสสาวะเองไม่ได้ต้องใส่สายสวนคาไว้ มีไข้ แพทย์แนะนำให้ตัดขาออกตั้งแต่ช่วงสะโพกลงมาทั้งก้นกบ ซึ่งเป็นการผ่าตัดใหญ่ และมีความเสี่ยงสูง เมื่อประเมินคุณแม่แล้วไม่พร้อมจะตัดขา จึงขอรับการรักษาด้วยยาคีโมและฉายแสง และยาแก้ปวด มีวิธีใดจะช่วยคุณแม่ไดบ้างคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เอม วันที่ตอบ 2012-02-08 11:31:25 IP : 183.89.12.245


ความเห็นที่ 40 (3276116)

คุณเอม......โทรคุยกับผมหน่อยนะครับ...

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อนำไปอาจปรับใช้วิธีการช่วยคุณได้ ครับ

พันตรีศิริชัย 08-1372-4201 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -              

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.waddeeja.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

702552018

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-02-08 20:18:08 IP : 125.26.18.244


ความเห็นที่ 41 (3276877)

 พอดีมีญาติตรวจเจอจุดในปอด ตับและกระดูก หมอบอกว่าเป็นมะเร็งแต่ไม่ทราบระยะไหน ก่อนหน้านี้ผ่าตัดก้อนเนื้อที่ปอดออกยป2ครั้งแล้ว ใครมีวิธีช่วยให้คำปรึกษาว่าจะไปรักษาที่ไหนอย่างไรบ้างคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เต๊าะ วันที่ตอบ 2012-02-15 23:45:41 IP : 180.214.208.58


ความเห็นที่ 42 (3294679)

 ตอนนี้ตัวเองมีอาการปวดต้นขาขวาเวลาพักผ่อน ตอนนี้ยังไม่ได้ไปพบแพทย์ เพราะอาการปวดเป็นๆหายๆ. แต่อากรน่าสังสัยมาก เพราะเคยมีประสบการณ์ที่ตัวเองเคยเจอมาจากคุณแม่ที่เป็นมะเร็งกระดูกและอยู่ได้ 1 ปีและก้เสียชีวิต.  อยากสอบถามว่าควรจะไปพบแพทย์ที่ไหนดี. แพทย์ที่รักษาอาการโรคความดันโลหิตสูงได้หรือเปล่า เพราะรักษาอยู่กับแพทย์ท่านนี้ ดิฉันอายุ 4แปลง

ผู้แสดงความคิดเห็น ยวง วันที่ตอบ 2012-08-04 13:41:43 IP : 115.67.33.221


ความเห็นที่ 43 (3295190)

หลานสาวอายุ 9 ขวบ เป็นมะเร็งที่กระดูกขาข้างซ้าย  รักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันที่ 21/06/55 จนถึงปัจจุบัน คุณหมอให้คีโมแล้ว 2 ครั้ง  และคุณหมอแจ้งว่าต้องตัดขาด่วนเพื่อรักษาชีวิต   มันทรมานใจคนทั้งครอบครัวมากเลยค่ะ  ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำอย่างไรดี  อยากจะรบกวนท่านผู้ใจดีที่มีประสบการณ์ช่วยแนะนำด้วยค่ะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น โอ๋ วันที่ตอบ 2012-08-09 17:18:43 IP : 101.109.187.161


ความเห็นที่ 44 (3296703)

น้องของเพื่อน อายุ 40 ปี เมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้วเกิดอุบัติเหตุ ปีกไก่ที่มีปลายแหลมแทงที่นิ้วชี้เกืดเป็นเป็นแผล รักษาก็ไม่หาย จนต้องตัดนิ้วครั้งละครึ่งข้อ หลังจากนั้นก็เกิดติดเชื้อไปที่นิ้วกลาง และน้ิวนาง ปัจจุบันน้ิวชี้และนิ้วกลางถูกตัดไปอย่างละครึ่งนิ้วแต่แผลหายแล้ว ส่วนที่นิ้วนางตัดไปครึ่งนิ้วแล้วแต่แผลไม่หาย หมอกำลังให้ตัดเพิ่มครับ ถามว่าผู้ป่วยเป็นโรคชนิดใดครับ ไปตรวจมาแล้วบางคนว่าเป็นมะเร็งกระดูกครับเลยรักษาไม่หาย มีผู้หวังดีให้รักษาโดยให้กินน้ำเอ็นไซม์ แต่ราคาแพงมาก ตัดสินใจไม่ถูกรบกวนช่วยชี้แนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สนิท วันที่ตอบ 2012-08-24 13:49:51 IP : 119.160.223.242


ความเห็นที่ 45 (3304756)

ขายสุนัข เว็บขายสุนัข http://www.thaidogs.net

ผู้แสดงความคิดเห็น thaidogs (x-at-x-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-20 03:09:45 IP : 14.207.215.92


ความเห็นที่ 46 (3304758)

ตรวจสลากฟรี เว็บตรวจสลาก http://www.lottoasian.com

ผู้แสดงความคิดเห็น lottoasian (x-at-x-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-20 03:18:58 IP : 14.207.215.92


ความเห็นที่ 47 (3305268)

 สวัสดีค่ะ

คือดิฉันเป็นมะเร็งเต้านมข้างขวาพบเป็นก้อนมะเร็งขนาด 1.9 ซม.โดยไม่มีอาการปวดเพราะคลำเป็นก้อนสงสัยแล้วไปตรวจเมโมแกรมแล้วตัดไปแล้วเมื่อเดือนเม.ย 54แล้วให้ยาเคมีบำบัด 4 ครั้ง แล้วกิน Tamoxifen 20 mg.วันละเม็ดหลังอาหารเช้าเริ่มกินตั้งแต่ กย.54 -ปัจจุบัน และเป็นโรคไต คือไตข้างขวาไม่ทำงานข้างซ้ายก็เป็น FSGS คุณหมอที่รพ.จุฬา ให้กินยา Prednisolone 5 mg.วันละเม็ดหลังอาหารเช้า เริ่มกินวันละ 12 เม็ดหลังอาหารเช้าเมื่อเดือน พค.55 แล้วลดลงมาเรื่อยๆจนถึงเดือนธค.เหลือวันละ 4 เม็ด

ดิฉันไปพบแพทย์ตามนัดตลอดและ X-Ray ตามที่หมอสั่ง และเพิ่งเจาะเลือดตรวจ CA และ CEA ผลก็ไม่มีอะไร แต่ดิฉันมีอาการเจ็บหน้าอกข้างซ้าย(ข้างที่เหลืออยู่)หายใจลึกๆแล้วเจ็บไปพบแพทย์อธิบายอาการให้ทราบแล้วคุณหมอก็สั่ง X-Ray เห็นเยื่อบางๆที่ปอด  ซึ่งคุณหมอไม่ฟันธงว่าจะเป็นเยื่อหุ้มปอดอักเสบหรือมะเร็งกระดูก  คุณหมอบอกรอให้อาการชัดกว่านี้แล้วสั่ง Bone Scan ได้คิวเดือนกพ.56 แต่ตอนนี้หายใจลึกๆไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ค่ะ..แต่มีอาการปวดเป็นช่วงๆที่หน้าอกข้างซ้าย  อยากทราบว่าจะเป็นมะเร็งกระดูกหรือเปล่าคะ แล้วถ้าเพิ่งเป็นมีโอกาสรักษาหายไหมคะ  หมอมะเร็งนัดอีกทีเดือนมีค.56 ค่ะ  ตอนนี้กลุ้มใจมากค่ะเลยพยายามหาข้อมูลมะเร็งกระดูก กรุณาไขข้อข้องใจด้วยค่ะ 

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ผู้แสดงความคิดเห็น ดวงพร วันที่ตอบ 2012-12-29 15:31:14 IP : 119.42.66.222


ความเห็นที่ 48 (3305294)
Fashion is about a global ambiance than climatic conditions. So it is actually tough not to obtain affected by international style developments even though Indian winters may well nevertheless be around the milder side in comparison to the West. Adhering to the established rules, blacks and the greys have already been dominating the scene lancelfrances.com , but since tendencies vacation in the speed of sunshine, the bright issues have caught the consideration of a lot of designers and style watchers. Semi-fitted and knee-length leather-based jackets inside the brightest of colors is often a clever strategy to conquer the chilliness, Collection Lancel confirms designer Nachiket Barve belle moncler boutique en ligne .
ผู้แสดงความคิดเห็น Fobtbjqb วันที่ตอบ 2012-12-30 19:21:37 IP : 184.22.223.130


ความเห็นที่ 49 (3305714)

สำหรับท่านใด ที่มีญาติสนิท มิตรสหาย.. ! 
ที่ป่วยเป็น 

-ภูมิแพ้
-แพ้ยา
- เบาหวาน 
- ความดัน 
- โรคหัวใจ
- มะเร็ง 
- หอบ
- หืด
- ปวดตามกระดูกข้อต่อ 
- เก๊าท์ 
- พึ่งได้รับการผ่าตัดจากการเจ็บปวดตามกระดูก
- อัมพฤกษ์อัมพาต 
- ร่างกายไม่มีเรี่ยวแรง
- เส้นเลือดในสมองตีบ
- รับการผ่าตัดใส้ติ่ง รีดสีดวง
- รีดสีดวงถะวารหนัก

...หากกำลังมองหายาที่จะช่วยบรรเทาโรคร้ายต่างๆดังกล่้าว !! 
นี่เลย !!> > ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม " Maqui Berry " 
เป้นยาที่สกัดจากผลไม้ืืืืที่มีคุณค่าและสารต้านอนุมูลอิสระเยอะที่สุดในโลก !
ทั้งจะช่วยในการสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างการ
และยังช่วยบรรเทาโรคร้ายดังกล่าวได้อีกด้วย !!! 

*****************************

ปริมาตรสุทธื 946 มล.
ได้รับ อย. 37 ประเทศ
เลขที่ อย. Maqui Berry เลขที่ 10-3-07754-1-0005
นำเข้าจากประเทศ สหรัฐอเมริกา

****************************

ราคาปกติ ขวดละ 3,500 บาท
!! พิเศษ !! สำหรับคนรักสุขภาพลดเหลือขวดละ 2,700 บาท
( รับประกัน 100 เปอร์เซ็นต์ )

โหน่งกล้าที่จะท้าให้ท่านได้ลองกินยาของโหน่ง !! 
แล้วท่านกล้าที่จะลองกินยาของโหน่งหรือเปล่าาาาา !! ????

>> สนใจ ก็โทร.เลยครับ
083 - 329 4252 = โหน่ง <

ผู้แสดงความคิดเห็น ติ๊งโหน่ง (hamtalo_love2-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-01-03 16:32:20 IP : 171.99.243.42[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.