ReadyPlanet.com

 หน้ารวมกระทู้ > ภาษีสวนยาง

ภาษีสวนยาง


อยากทราบว่า รายได้จากการขายยางของเกษกร ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง และต้องนำไปคำนวณการเสียภาษีเงินได้มั๊ย

ผู้ตั้งกระทู้ ป้อม :: วันที่ลงประกาศ 2007-04-20 19:39:56 IP : 203.88.224.103


[1]

ความเห็นที่ 1 (918331)
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/695
วันที่ : 23 มิถุนายน 2546
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีกิจการรับซื้อยางพารา
ข้อกฎหมาย : คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ฯ, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.56/2538 ฯ
ข้อหารือ :      เกษตรกรชาวสวนยางและพ่อค้าคนกลางซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาในหลายจังหวัดของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำยางแผ่นและน้ำยางที่ได้จากต้นยางพาราไปขายให้แก่บริษัท ท.สาขา ซึ่ง
มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักบริหารภาษี
ธุรกิจขนาดใหญ่ (ภญ.) ปริมาณการซื้อโดยเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 1,000 ตันแต่บริษัทฯ ไม่ได้หักภาษี ณ
ที่จ่าย เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ 3 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ฯ ลงวันที่ 26
กันยายน พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.56/2538 ฯ ลงวันที่ 19
พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ที่กำหนดให้มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายเฉพาะกรณีที่ผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตจ่าย
เงินได้จากการรับซื้อยางให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
แนววินิจฉัย :      กรณีบริษัทฯ รับซื้อยางแผ่นและน้ำยางที่ได้จากต้นยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยางและ
พ่อค้าคนกลางซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีดังกล่าวบริษัทฯ
ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากค่ายางแผ่นและน้ำยางที่ได้จ่ายให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและพ่อค้า
คนกลางซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาดังกล่าว เนื่องจากตามข้อ 3 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ฯ
ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 กำหนดให้มีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับการรับซื้อยางแผ่น
หรือยางชนิดอื่น เฉพาะกรณีที่มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ (ผู้ขายยางพารา) ที่เป็น
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเท่านั้น
เลขตู้ : 66/32534
ผู้แสดงความคิดเห็น เว็บ วันที่ตอบ 2007-04-21 00:04:13 IP : 124.121.137.221


ความเห็นที่ 2 (926276)
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.4120
วันที่ : 20 พฤษภาคม 2545
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีประกอบกิจการผลิต และขายผลิตภัณฑ์จากยางพารา
ข้อกฎหมาย : มาตรา 81(1)(ก), มาตรา 82(1), มาตรา 80/1(1)
ข้อหารือ :      บริษัท A. ได้หารือภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีประกอบกิจการผลิตและขายผลิตภัณฑ์จากยางพารา
ประเภทยางแท่ง (เอสทีอาร์ 5 แอล), น้ำยางข้นและ SKIM BLOCK ทั้งในประเทศและส่งออก บริษัทฯ
จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย :      กรณีการผลิตและขายสินค้าประเภทยางแท่ง, น้ำยางข้นและ "SKIM BLOCK" หรือ "ยางอบ
อัดเป็น BLOCK" ซึ่งประเภทหลังนี้เป็นการนำเศษน้ำยางที่เหลือจากการผลิตน้ำยางข้นนำมาใส่น้ำกรด
และสารเคมีเพื่อรักษาสภาพ ให้เนื้อยางจับตัวกันลอยขึ้นมา แล้วนำยางเข้าเครื่องรีดเป็นแผ่นบาง ใช้น้ำ
ล้างสารเคมีและกรดออกจากเนื้อยาง หลังจากนั้นเมื่อได้ยางที่บางก็จะนำผ่านเข้าเครื่องตัดทำเป็นชิ้น
เล็กๆ นำเข้าอบอัดเป็น BLOCK เข้าลักษณะเป็นพืชผลทางการเกษตร บริษัทฯ ขายยางแท่ง, น้ำยางข้น
และ SKIM BLOCK ภายในประเทศ จึงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ก) แห่ง
ประมวลรัษฎากร แต่อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ประสงค์จะเข้ามาในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ มีสิทธิ
แจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากรตามแบบที่อธิบดีกำหนด เพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81/3(1)
แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนการที่บริษัทฯ ได้ขายสินค้าดังกล่าวเพื่อการส่งออก เข้าลักษณะเป็นการขาย
ตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82(1)แห่ง
ประมวลรัษฎากรโดยได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(1) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : 65/31435
ผู้แสดงความคิดเห็น เว็บ วันที่ตอบ 2007-04-25 16:23:01 IP : 125.26.234.105


ความเห็นที่ 3 (938064)

ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ป้อม วันที่ตอบ 2007-05-02 18:27:03 IP : 203.88.246.199


ความเห็นที่ 4 (3206187)
gs and other euro handbag stylist sales the bag is heavy leather design and thick jewelry men's bags for sale westernlock lv handbags women's gucci sunglasses women's bags you are euro handbag
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (tbqrnn-at-gmx-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-25 01:37:43 IP : 125.121.215.19


ความเห็นที่ 5 (3206206)
ugg shoes and burrows into forests it is surprising to find such a trail in an immersive natural setting literally tucked into a suburban area uggs for sale australia boots ugg boot
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (bycbbt-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-25 01:42:55 IP : 125.121.215.19


ความเห็นที่ 6 (3212991)
discount uggs discount uggs ugg flower ugg flower uggs sale uggs sale boots womens boots womens
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (xgjhbw-at-inbox-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-21 19:53:58 IP : 125.118.233.198


ความเห็นที่ 7 (3220462)
A history of GHD locks straighteners Do you would like the accomplished journey abaft ghd The grownup secrets of how an all-around super brand name was born Nicely aboriginal issues aboriginal afore we get agitated away let's get a handful of details straight GHD is really a British corporation as well as additional as that itกฏs a Yorkshire corporation "Flippin' eck" we apprehend you say and you'd be correct Becoming a correct Yorkshire company the journey of ghd (or Jemella Ltd are they're accepted on a Sunday) is according to harder strategy at t'forefront of all-around curly hair care All of it began if the blow of us were just accepting around our millennium celebrations Because the aggregate hangovers cleared several people have been acquainted that a anarchy was just demography place an insurgence inside the head of hair affliction apple that was to banish bad hair canicule for suitable and actualize a movement that will go on to become in time a new adoration for head of hair! When the aboriginal bowl locks straightening adamant was accustomed inside UK cipher obtained anytime obvious annihilation like ghd ghd straighteners it Being an ex-hairdresser to get a prime salon Robert Powls the guy who happened up this expense possession knew a lot if it came to head of hair Convinced he was assimilating a winner he and two business enterprise ally acquired the rights to your item alleged it the appropriate hair day locks straightener ("GHD") and started trading To activate with loads of hairdressers anticipation they had been badinage if they reply the GHD curly hair straightener with a retail amount of about $100! It really is genuinely could have an attempt!
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (renimq-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-30 03:03:18 IP : 125.121.201.235


ความเห็นที่ 8 (3221423)
A history of GHD locks straighteners Do you would like the accomplished journey abaft ghd The grownup secrets of how an all-around super brand name was born Nicely aboriginal issues aboriginal afore we get agitated away let's get a handful of details straight GHD is really a British corporation as well as additional as that itกฏs a Yorkshire corporation "Flippin' eck" we apprehend you say and you'd be correct Becoming a correct Yorkshire company the journey of ghd (or Jemella Ltd are they're accepted on a Sunday) is according to harder strategy at t'forefront of all-around curly hair care All of it began if the blow of us were just accepting around our millennium celebrations Because the aggregate hangovers cleared several people have been acquainted that a anarchy was just demography place an insurgence inside the head of hair affliction apple that was to banish bad hair canicule for suitable and actualize a movement that will go on to become in time a new adoration for head of hair! When the aboriginal bowl locks straightening adamant was accustomed inside UK cipher obtained anytime obvious annihilation like ghd ghd straighteners it Being an ex-hairdresser to get a prime salon Robert Powls the guy who happened up this expense possession knew a lot if it came to head of hair Convinced he was assimilating a winner he and two business enterprise ally acquired the rights to your item alleged it the appropriate hair day locks straightener ("GHD") and started trading To activate with loads of hairdressers anticipation they had been badinage if they reply the GHD curly hair straightener with a retail amount of about $100! It really is genuinely could have an attempt!
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (yppmaw-at-263-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-01 19:01:39 IP : 125.122.102.4


ความเห็นที่ 9 (3273987)

อยากทราบว่า เกษตรกรชาวสวนยางและพ่อค้าคนกลางซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ได้ขายยางให้กับโรงงานนั้น  จะต้องเสียภาษีเงินได้หรือไม่  ถ้าเสียจะต้องคิดภาษีอย่างไร  แล้วพ่อค้าคนกลางจะหักค่าใช้จ่ายได้อย่างไร

ผู้แสดงความคิดเห็น นงลักษณ์ (JIM_1402-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-01-20 21:32:51 IP : 223.207.80.108


ความเห็นที่ 10 (3278186)

อยากทราบว่าหากเรามีสวนยาง แล้วก็ทำงานแบบมีเงินเดือนด้วย

เราต้องนำรายได้ที่ได้จากการขายยางแผ่นมาคิดเป็นเงินได้รวมกับภาษีหรือเปล่าครับ.....

ผู้แสดงความคิดเห็น ต่อ วันที่ตอบ 2012-02-26 20:04:24 IP : 146.23.250.105[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.