ReadyPlanet.com

 หน้ารวมกระทู้ > ผมอยากได้โควต้าสลากกินแบ่งรัฐบ...

ผมอยากได้โควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องไปขอที่ไหนครับ


ผมอยู่ ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรายครับ

อยากทราบว่าต้องไปยื่นเรื่องที่ไหนบ้าง และมีโอกาสที่จะได้ไหมครับ

ขอท่านแนะนำด้วย  ขอบคุณมากครับผู้ตั้งกระทู้ เก้าล่วง แซ่ลี :: วันที่ลงประกาศ 2010-02-21 21:52:23 IP : 110.49.37.80


[1]

ความเห็นที่ 1 (3156657)

 

คุณ เก้าล่วงอ่านดูครับ..... แล้วโทรไปตามเบอร์ศูนย์ ถามดูครับ.

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลช่วยกระจายข้อมูล

การกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

(ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

โทร. ๐-๒๒๘๑-๑๖๑๑, ๐-๒๒๘๒-๑๖๑๖, ๐-๒๓๕๖-๐๕๕๕, สายด่วน ๑๔๖๖)

 

การกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มีการกำหนดแนวทาง วิธีการ ตลอดจนมาตรการในการแก้ไขไว้หลายวิธี และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องและเข้าใจตรงกัน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงขอชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้

ตัวแทนจำหน่ายต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดและเงื่อนไขด้านหลังหนังสือแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่าย

                อนึ่ง ในการจำหน่ายสลากตั้งแต่งวดประจำวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป ตัวแทนจำหน่ายสลากของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกราย ต้องติดบัตรผู้ขายสลาก และมีหนังสือแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อพร้อมรับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งประชาชน

        หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนผู้ค้าสลาก อาคาร๑ ชั้น ๒

โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๖๑๑ ต่อ ๒๓๓

 

๔. เงินส่วนลดค่าสลาก

-          -          ตัวแทนจำหน่ายสลาก ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับส่วนลด ๘%

-          -          สมาคม / องค์กร / นิติบุคคล ได้รับส่วนลด ๑๐%

-          -          จังหวัด / คลังจังหวัด ได้รับส่วนลด ๒%

หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบัญชี อาคาร ๑ ชั้น ๒

โทรศัพท์ ๐ - ๒๒๘๑ ๑๖๑๑ ต่อ ๒๐๐, ๒๐๓

 

๕. การรับส่งสลาก

-          -          ตัวแทนจำหน่ายสลากส่วนกลางรับสลากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

-          -          ตัวแทนจำหน่ายสลากส่วนภูมิภาครับสลากที่จังหวัดและคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี

-          -          สมาคม / องค์กร / นิติบุคคลรายเก่าและรายใหม่ส่วนกลางรับสลากที่สลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนราชดำเนิน ส่วนภูมิภาคจะได้รับแจ้งให้ทราบต่อไป

หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

-          -          กองจำหน่ายสลากส่วนกลาง อาคาร ๑ ชั้น ๑ โทรศัพท์ ๐- ๒๒๘๑ ๑๖๑๑ ต่อ ๑๐๐, ๑๐๑

-          -          กองจำหน่ายสลากส่วนภูมิภาค โรงพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น ๑ โทรศัพท์ ๐- ๒๓๙๒ ๕๐๓๑ ต่อ ๑๑๐, ๑๑๑, ๑๒๑

-                 

๖. การชำระเงินค่าสลาก

- ตัวแทนจำหน่ายสลาก ทั้งรายเก่าและรายใหม่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับอัตราส่วนลด ๘% ส่วนกลางชำระเงินค่าสลากโดยรับใบฝากเงินกระแสรายวัน (Pay in) ได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกสาขา ในราคาเล่มละ ๓,๖๘๐ บาท ส่วนภูมิภาครับใบฝากเงินกระแสรายวัน (Pay in) ได้ที่สำนักงานจังหวัด หรือเสมียนตราจังหวัด หรือคลังจังหวัด หรือหน่วยงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดมอบหมายให้ดำเนินการ                        

-         -         สมาคม / องค์กร / นิติบุคคล ได้รับส่วนลด ๑๐% ชำระเงินค่าสลากเป็นแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย

      สลากกินแบ่งรัฐบาล ในราคาเล่มละ ๓,๖๐๐ บาท

หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองการเงิน อาคาร ๑ ชั้น ๒

โทรศัพท์ ๐ - ๒๒๘๑ ๑๖๑๑ ต่อ ๒๐๗, ๒๔๔

 

๗. การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล

ลักษณะของการบริการ

                สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์ ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อาคาร ๒ ชั้น ๑ โดยแบ่งออกเป็น ๒ หน่วย

                ๑. หน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์ และเรื่องราวร้องเรียน คือหน่วยที่ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยตรงด้วยตนเอง หรือผ่านช่องทางสื่อสารอื่นๆ เช่น โทรสาร, ตู้ ปณ.๕๕๕, อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๒-๑๖๑๖ และหมายเลข ๐-๒๓๕๖-๐๕๕๕ ซึ่งพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยจะเป็นผู้ลงทะเบียนบันทึกรายละเอียดวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อนำไปดำเนินการ หรือแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

                ๒. หน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์(Call Center) คือระบบศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ประกอบด้วยระบบการจัดการด้านข้อมูลที่ผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน หมายเลข ๑๔๖๖ จำนวน ๓๐ คู่สาย เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารกับประชาชนและผู้แทนจำสลากฯ

 

๘. บทกำหนดโทษ

                ในกรณีตัวแทนจำหน่ายสลากทำผิดสัญญาฯ รับสลากไปจำหน่ายมีบทลงโทษ ดังนี้

                - ลดเงินส่วนลด

                - ลดจำนวนสลาก

                - บอกเลิกสัญญา

                - ตัดสิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่ายและจะไม่รับการพิจารณาให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากต่อไป

                สำหรับสมาคม/องค์กร/นิติบุคคล หากผิดสัญญาฯ รับสลากไปจำหน่าย นอกจากถูกลงโทษเช่นเดียวกับตัวแทนจำหน่ายสลากแล้ว สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะริบหลักประกันด้วย

                หากตัวแทนไปขายสลากกินราคา นอกจากจะถูกลงโทษตามสัญญาฯ แล้วยังต้องรับผิดทางอาญา ตาม พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗  ม.๓๙ โทษถูกลงโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ ม.๙ ม.๙ ทวิ ม.๙ ตรี โดยถูกลงโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท และจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

๙. การทำสัญญาจำหน่ายสลาก

                การให้ตัวแทนจำหน่ายสลากต้องทำสัญญาจำหน่ายสลากเป็นมาตราการหนึ่งของการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาเพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายได้ปฏิบัติตามสัญญาฯ อย่างเคร่งครัดหากไม่ถือปฏิบัติหรือผิดสัญญาฯ จะมีการกำหนดโทษตามที่กล่าวไว้ในข้อ ๘ โดยสัญญา จะมีสาระสำคัญคือตัวแทนจำหน่ายสลากต้องขายสลากในลักษณะขายปลีกและขายตามราคาที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดเท่านั้น

                หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักกฎหมายอาคาร ๒ ชั้น ๒

โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๐-๘๔๗๙, ๐-๒๒๘๑-๑๖๑๑ ต่อ ๗๒๐-๗๒๔

- - - - - - - - - - - - - - - - - -            

พันตรีศิริชัย    ทรัพย์ศิริ                             

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331                   

http://www.waddeeja.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

2202530932 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-22 09:33:02 IP : 124.121.140.189


ความเห็นที่ 2 (3183389)

ข่าวดี...... ข่าวด่วน.....

ประกาศ  คนพิการ / องค์กรคนพิการ / บริษัท / ห้างร้าน........

ที่มีความประสงค์ จะขอโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล (ล๊อตเตอรี่)

รีบติดต่อ สำนักงานสลากกินแบ่ง ด่วนที่สุด...

ขณะนี้...ทางสำนักงานสลากกินแบ่งฯ

 กำลังเปิดรับเอกสารของท่านอยู่ครับ

หมดเขต วันที่  4 มิถุนายน 2553 ครับ.

พ้นจากนี้ไปคงอีกนานนะครับ......................รีบด่วนนะครับ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.waddeeja.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

2505531541

*********************

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com )วันที่ตอบ 2010-05-25 15:42:09 IP : 124.121.141.133[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.