ReadyPlanet.com

 หน้ารวมกระทู้ > หลักเกณฑ์การจัดตั้งวิทยุชุมชน

หลักเกณฑ์การจัดตั้งวิทยุชุมชน


ประกาศหลักเกณฑ์ขอจัดตั้งวิทยุชุมชนแล้ว 4,000 แห่งต้องยื่น

จดทะเบียนใน30 วัน ห้ามนักการเมืองเอี่ยว

-----------------------------------------------------------------------

กทช.ประกาศใช้หลักเกณฑ์ขออนุญาตจัดตั้งวิทยุชุมชนชั่วคราวแล้ว กว่า 4,000 แห่งต้องมายื่นขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน ต้องไม่แสวงหากำไร ไม่ให้การเมือง-พรรคการเมืองครอบงำ

ผู้สื่อข่าว"มติชนออนไลน์"รายงานเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ว่า มีการประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว(วิทยุกระจายเสียงชุมชน)ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง(กทช.)ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24  กรกฎาคม2552 (มีผลบังคับในวันที่ 25 กรกฎาคม2552)ซึ่งทำให้วิทยุชุมชนที่มีการจัดตั้งขึ้นมากว่า 4,000 แห่งต้องมายื่นขออนุญาตจัดตั้งตามประกาศของ กทช.ดังกล่าวภายใน 30 วัน ซึ่งวิทยุชุมชนที่จัดตั้งขึ้นต้องไม่แสวงหากำไร ไม่ให้พรรคการเมืองหรือการเมืองครอบงำ


สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) มีดังนี้
ข้อ 1

 

ชุมชน หมายความว่า กลุ่มประชาชนที่มีพื้นที่อาศัยในแหล่งเดียวกัน ไม่ว่าจะในเมืองหรือในชนบท และให้หมายความรวมถึงกลุ่มประชาชนที่มีความสนใจร่วมกันและอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือสื่อสารถึงกันได้ โดยมีผลประโยชน์ด้านสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ทำกิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกัน มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้

 

กลุ่มคน หมายความว่า สมาชิกในท้องถิ่นที่ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งรวมตัวกันไม่น้อยกว่าห้าคนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยมีการรวมตัวกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันที่ยื่นคำขออนุญาต


วิทยุกระจายเสียงชุมชน หมายความว่า กิจการกระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ไม่แสวงหารายได้จากการโฆษณา เป็นประโยชน์ตามความต้องการที่หลากหลายของชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
โดยชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกันและดำเนินการโดยชุมชนเป็นอิสระ มีเสรีภาพในการเสนอข่าวและการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ขัดต่อจรรยาบรรณและศีลธรรมอันดีของประชาชน ปราศจากการครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์โดยมิชอบ กลุ่มการเมืองพรรคการเมืองทุกระดับหรือเอกชนที่มุ่งหากำไรในเชิงพาณิชย์

 

ใบอนุญาต หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน)


ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ข้อ 3 การประกอบกิจการบริการชุมชน (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ต้องมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการประกอบกิจการบริการสาธารณะ และต้องเป็นประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการ โดยคำนึงถึงความต้องการที่หลากหลายของประชาชนในชุมชนหรือท้องถิ่น


ข้อ 4  คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 

(1) เป็นสมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ให้บริการ ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ และมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ หรือเป็นกลุ่มคน ในท้องถิ่นที่ไม่เป็นนิติบุคคล ซึ่งรวมตัวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน


(2) ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

 

(3) ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามประกาศฉบับนี้มาแล้วยังไม่ครบสามปี


(4) บุคคลผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสัญชาติไทย


(5)
ต้องไม่มีกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตที่เคยเป็นกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของผู้รับใบอนุญาตอื่น ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตอันเป็นผลมาจากการบริหารกิจการของผู้นั้นและระยะเวลาการถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามประกาศฉบับนี้ยังไม่ครบกำหนดสามปี


ข้อ 5 มาตรฐานทางเทคนิคของกิจการบริการชุมชนที่มาขอรับใบอนุญาตจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่คณะกรรมการประกาศกำหนด


ข้อ 6 วิธีการขอรับใบอนุญาต


ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นแบบคำขอ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วและเอกสารหลักฐานตามข้อ 7 พร้อมสำเนาเอกสารดังกล่าวจำนวนสองชุด หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ณ สำนักเลขานุการคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขที่ 87 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400

ข้อ 7 เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการอนุญาต


ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลเพื่อให้สำนักเลขานุการพิจารณาดังต่อไปนี้


(1) เอกสารหลักฐานของสมาคม มูลนิธิ นิติบุคคล พร้อมงบดุลประจำปี หรือกลุ่มคนในท้องถิ่นที่ไม่เป็นนิติบุคคลโดยกรณีกลุ่มคนจะต้องแนบรายชื่อสมาชิกกลุ่มคนทุกคน วัตถุประสงค์ของกลุ่ม หลักฐานการดำเนินงาน หลักฐานการเงินของกลุ่ม และระบุผู้รับมอบอำนาจให้ชัดเจน


(2) ชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน สถานที่ตั้ง แผนที่ ความถี่วิทยุที่ต้องการใช้ในการออกอากาศ และพิกัดที่ตั้ง


(3) รายชื่อกลุ่มคนหรือองค์กรที่ร่วมจัดรายการ


(4) วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน และผังรายการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของประชาชนในชุมชนหรือในท้องถิ่นที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากคนในชุมชนแล้ว


(5) โครงสร้างการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน พร้อมด้วยองค์ประกอบของกรรมการและแผนบริการกิจการกระจายเสียงที่ชัดเจน ประกอบด้วย การดำเนินงานระหว่างการออกอากาศ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การขยายการมีส่วนร่วม การผลิตรายการ และการประเมินผล


(6) ลักษณะเครื่องส่งและกำลังส่ง ความสูงและอัตราขยายของสายอากาศ และรัศมีการออกอากาศ

 

---------------------------------        

พันตรีศิริชัย    ทรัพย์ศิริ                             

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331                   

http://www.waddeeja.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

2407522155

 ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2009-07-24 21:55:44 IP : 124.121.137.177


[1]

ความเห็นที่ 1 (3033696)

ข้อ 8 วิธีการพิจารณาในการออกใบอนุญาต

                    
วิธีการพิจารณาในการออกใบอนุญาตให้ดำเนินการ ดังนี้

 

(1) สำนักเลขานุการพิจารณาตรวจสอบแบบคำขอที่กรอกแล้ว และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการอนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในสิบห้าวันทำการนับจากวันรับเอกสาร


(2) หากปรากฏเอกสารหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือไม่เพียงพอ สำนักเลขานุการจะแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดส่งเอกสารหลักฐานที่จำเป็นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาสิบห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และจะยังไม่พิจารณาจนกว่าจะได้รับเอกสารหลักฐานที่จำเป็นเพียงพอต่อการพิจารณา


(3) หากปฏิบัติถูกต้องและครบถ้วนตาม (1) หรือ (2) สำนักเลขานุการจะดำเนินการพิจารณากลั่นกรองเพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการบริการชุมชนและจัดทำร่างใบอนุญาตเพื่อเสนอคณะทำงานพิจารณาภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบวันทำการโดยคำนึงถึงปัจจัยอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

 

(ก) ความเหมาะสมของสถานี ระบบและวิธีการที่จะใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง


(ข) ความเหมาะสมของแผนบริการกิจการกระจายเสียง


(ค) ความเหมาะสมของผังรายการ ซึ่งกำหนดให้มีรายการที่เป็นข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ


(
ง) ความถี่วิทยุที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน ซึ่งต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงกับความถี่วิทยุอื่น สอดคล้องกับแผนความถี่วิทยุที่กำหนด และอยู่ในสัดส่วนตามที่กฎหมายกำหนด


(4) หากคณะทำงานพิจารณาเห็นสมควรให้ขอรับใบอนุญาตได้ ให้คณะทำงานเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตโดยเร็วต่อไป


(5) ในการพิจารณาอนุญาต คณะกรรมการจะกำหนดให้มีการทดลองออกอากาศเป็นเวลาสามสิบวัน หากปรากฏว่ามีการรบกวนให้แก้ไขให้ถูกต้องแล้วทดลองออกอากาศใหม่


(6) เมื่อได้รับอนุญาตให้ทดลองออกอากาศได้ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการทดลองออกอากาศภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง


(7) หากเมื่อพ้นระยะเวลาการทดลองออกอากาศและไม่ไม่ปรากฏการรบกวนให้คณะทำงานเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอให้คณะกรรมการออกใบอนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาตโดยนับอายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามข้อ 13


(8) ผู้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำนวนห้าร้อยบาทให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักเลขานุการ


ข้อ 9 หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและการจัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม


(1) การใช้คลื่นความถี่และเงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถี่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคกิจการบริการชุมชน (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ฉบับชั่วคราว


(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและการจัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมมีลักษณะทางเทคนิคตามหลักเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคกิจการบริการชุมชน (วิทยุกระจายเสียงชุมชน)ฉบับชั่วคราว กฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม และกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม


ข้อ 10 ผังรายการและสัดส่วนรายการ


(1 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องแสดงรายละเอียดผังรายการดังต่อไปนี้


(ก) กำหนดเวลาออกอากาศประจำวันของสถานี


(ข) ชื่อของรายการและช่วงเวลาที่จะออกอากาศสำหรับรายการนั้น


(ค) ประเภทของรายการ ที่มาของรายการ และชื่อของผู้จัดรายการ/ภาษาที่ใช้ในรายการ

 

(2) รายการที่กำหนดไว้ในผังรายการ ต้องเป็นรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ ได้แก่

 

(ก) รายการข่าวสาร


(ข) รายการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย


(ค) รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม


(ง) การให้ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม


ข้อ 11การบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน


ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีโครงสร้างการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนประกอบด้วย

 

(1) กรรมการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน ไม่น้อยกว่าห้าคน ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ให้บริการ

 

(2) ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนหนึ่งคน


(3) เจ้าหน้าที่รายการ/ธุรการ/เทคนิค อย่างน้อยประเภทละหนึ่งคน โดยอาจดำเนินการในรูปแบบอาสาสมัครโดยกรรมการสถานี ผู้อำ นวยการสถานี และเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง


ข้อ 12 ขอบเขตและเงื่อนไขของผู้รับใบอนุญาต


(1) ผู้รับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๔ ตลอดระยะเวลาการประกอบกิจการบริการชุมชน (วิทยุกระจายเสียงชุมชน)


(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องประกอบกิจการด้วยตนเอง


(3) ผู้รับใบอนุญาตต้องแบ่งเวลาให้ผู้ที่ยื่นขอรับใบอนุญาตรายอื่นดำเนินรายการ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด


(
4) ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่หารายได้จากการโฆษณา ซึ่งหมายถึง การดำเนินการโดยวิธีใด ๆซึ่งมีเจตนาให้ผู้ฟังเกิดความต้องการบริโภคสินค้าหรือบริการนั้น ๆ


(
5) ผู้รับใบอนุญาตสามารถมีรายได้หรือได้รับการสนับสนุนด้วยวิธีการที่มิใช่การโฆษณาเช่น การสนับสนุนการประกอบกิจการจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ มูลนิธิภาคเอกชน กองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อประโยชน์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เป็นต้น แต่จะต้องมิใช่การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่มีลักษณะครอบงำการประกอบกิจการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด


(6) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีป้ายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน โดยจะต้องแสดงให้สาธารณชนเห็น ณ ที่ตั้งดำเนินการอย่างชัดเจน


(7) ผู้รั บ ใ บอ นุ ญาตต้ อ งแ ต่งตั้ งบุคคลเป็ นผู้อํานวยการสถานี เพื่อควบคุ ม ดู แ ลการออกอากาศรับผิดชอบดูแลการจัดรายการ การดำเนินรายการ และการออกอากาศของสถานีรวมทั้งควบคุมดูแลผู้จัดรายการ/ผู้ประกาศ
ให้ใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ชัดเจน และใช้วาจาสุภาพในการออกอากาศ


(8) ผู้รับใบอนุญาตต้องกำกับให้มีการประกาศชื่อสถานีและเวลา ด้วยภาษาราชการทุกต้นชั่วโมงที่ดำเนินรายการ


(9) ในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือมีกรณีอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ซึ่งมีความจำเป็นต้องออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบ เมื่อรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการตามที่ร้องขอ


(
10) ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง


(11) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการบันทึกรายการที่ได้ออกอากาศไปแล้วทุกรายการ โดยอาจบันทึกไว้ในเทปหรือวัสดุโทรทัศน์อย่างอื่น หรือด้วยวิธีการใด ๆ ที่สามารถถ่ายทอดกลับมาเป็นรายการนั้นได้ และเก็บรักษาไว้เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบได้ โดยระยะเวลาการจัดเก็บต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่คณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น


(12) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทำรายงานสถานะทางการเงิน โดยแสดงรายรับและรายจ่าย ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเสนอต่อคณะกรรมการทุกหกเดือนหลังจากที่ได้รับใบอนุญาต


(13) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตโดยเคร่งครัด


(14) คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงความถี่ออกอากาศได้


ข้อ 13 ระยะเวลาการอนุญาตให้ประกอบกิจการใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ให้มีอายุหนึ่งปีโดยเริ่มนับตั้งแต่วันเริ่มทดลองออกอากาศ


ข้อ 14 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตใหม่กรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ให้ผู้รับใบอนุญาต


ยื่นคำขอรับใบอนุญาตใหม่อย่างน้อยเก้าสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ


ข้อ 15 ผู้ใดดำเนินการฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 อาจได้รับโทษทางปกครองหรือโทษทางอาญาแล้วแต่กรณี


ข้อ 16 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พ.ศ. 2551ให้คณะกรรมการเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด


ข้อ 17 เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานทางเทคนิคตามประกาศนี้ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม


บทเฉพาะกาล


ข้อ 18
ผู้ใดดำเนินการในลักษณะการให้บริการวิทยุกระจายเสียงชุมชนอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนตามประกาศนี้ ให้แจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ


ผู้ที่แจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึ่ง ต้องยื่นเอกสารเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตตามประกาศนี้ภายในสามร้อยวันนับแต่วันที่แจ้งความประสงค์ ทั้งนี้คณะกรรมการอาจกำหนดระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม ในระหว่างระยะเวลาที่คณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ถือว่าผู้ยื่นความประสงค์ดังกล่าวได้รับสิทธิในการทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว โดยคณะกรรมการอาจกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินการอย่างใด ๆ ก็ได้


ข้อ 19 ให้ผู้แจ้งความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามประกาศนี้ ดำเนินการขอรับใบอนุญาตให้ทำ มี ใช้ นำเข้า เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ 18


ข้อ 20 ในระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ มิให้นำบทบัญญัติในเรื่องระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตตามข้อ 8 (1) (2) และ (3) มาใช้บังคับ

 

 

 

---------------------------------        

พันตรีศิริชัย    ทรัพย์ศิริ                             

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331                   

http://www.waddeeja.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

2407522058

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-07-24 21:58:06 IP : 124.121.137.177


ความเห็นที่ 2 (3033700)

ประกาศคุมวิทยุชุมชนมีผลแล้ว   วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีคณะอนุกรรมการของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.) จัดให้มีการลงทะเบียนวิทยุชุมชนทั่วประเทศ และออกประกาศเพื่อให้อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ กติกาที่ กทช.กำหนด

นายสาทิตย์ กล่าวว่า ประกาศดังกล่าวขณะนี้มีผลบังคับใช้แล้ว ต่อไปนี้วิทยุชุมชนจะได้มีกติกาในการกำกับดูแล ดังนั้น ขึ้นอยู่กับวิทยุชุมชนที่ลงทะเบียนแล้วจะเข้าสู่กติกาและกฎเกณฑ์นั้นทันที ส่วนที่ยังไม่เข้าสู่กฎระเบียบนั้นก็ต้องรีบเข้าสู่กฎระเบียบตามระยะเวลาที่กำหนดในประกาศกทช. ซึ่งยังมีหลายคลื่นยังไม่เข้าสู่ระเบียบกติกาดังกล่าว และไปดำเนินการด้านการเมือง

ซึ่งเป็นเรื่องที่วิทยุชุมชนคลื่นนั้นๆ ต้องตัดสินใจตามกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่ ซึ่งต้องใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะของประเทศจริงๆ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อจัดการกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือใครโดยเฉพาะ แต่คลื่นความถี่สาธารณะต้องถูกใช้เพื่อประโยชน์ประชาชนอย่างแท้จริง หลักเกณฑ์และนโยบายของรัฐบาลก็มีเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ถือว่ากทช.วางกรอบกติกาชัดเจนแล้วซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี

 

---------------------------------        

พันตรีศิริชัย    ทรัพย์ศิริ                             

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331                   

http://www.waddeeja.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

2407522208

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-07-24 22:08:10 IP : 124.121.137.177


ความเห็นที่ 3 (3285935)

เห็นมากมายที่จังหวัดแพร่ สถานีวิทยุชุมชน มีการจัดรายการและโฆษณาขายสินค้า มิหนำซ้ำมีการขายยา บางสถานีเชิญชวนผู้คนให้ไปลง ณ หน้าทอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบหน่อยค่ะ เยอะค่ะที่จังหวัดแพร่

ผู้แสดงความคิดเห็น จาวแป่ วันที่ตอบ 2012-05-09 11:56:52 IP : 223.204.210.12


ความเห็นที่ 4 (3303842)

 ที่จังหวัด มหาสารคาม ขอนแ่ก่น บุรีรัมย์ สถานีวิทยุชุมชน มีการจัดรายการและโฆษณาขายสินค้า มิหนำซ้ำมีการขายยา ขายน้ำผลไม้ อ้างสรรพคุณรักษาโรค สารพัด ราคาแพง บางสถานีเชิญชวนผู้คนให้ไปเป็นตัวแทนขาย เป็นการหลอกลวงผู้บริโภคหรือเปล่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบหน่อย 

ผู้แสดงความคิดเห็น คนอีสาน วันที่ตอบ 2012-11-30 15:33:24 IP : 27.55.4.238[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.